Celková investice je 75 milionů korun včetně DPH. „Pro rok 2019 je naplánována akce v hodnotě 30 milionů korun,“ řekla mluvčí radnice Markéta Bučoková.

Obnova byla zahájena předáním staveniště v půlce června letošního roku. Více vedoucí úseku výroby vody TS Strakonice Zdeněk Němejc. „Celá rozsáhlá investice obsahuje nové infiltrační příkopy nahrazující ty původní z roku 1977. Z těchto uměle vytvořených kanálů se vsakuje povrchová (říční) voda do podloží. V rámci projektu se rovněž kompletně nahrazuje původní technologické vybavení jednotlivých čerpaných podzemní zdrojů vody – studen a vrtů, dále se zcela mění výtlačné vodovodní řady a veškerá elektroinstalace,“ uvedl Zdeněk Němejc.

Bez povšimnutí nezůstane ani jímací objekt povrchové vody na břehu Otavy, odkud je říční voda odváděna do infiltračních příkopů a zároveň může být čerpána přímo do technologické linky úpravny. Projekt navazuje na nedávnou kompletní rekonstrukci a modernizaci ÚV a má být dokončen do 31. prosince 2019.

PrameništěJde o zálohu vody v době krize (například při dlouhotrvajícím suchu). V praxi to znamená, že úpravna vody bude i v takovém období dodávat dostatečné množství pitné vody, což je v případě Pracejovic 30 litrů za vteřinu. Úpravna vody Pracejovice zásobuje obce v okolí Strakonic a přibližně polovinu města.