Jako malé intermezzo bereme letošní oslavy 95. výročí založení strakonického gymnázia na cestě k úctyhodné stovce, která nás čeká v roce 2020. Můj život se cestou osudu spojil s touto významnou institucí regionu na sklonku sedmdesátých let. Jako tehdejší student jsem si nepředstavoval, že na této škole budu jednou pracovat jako učitel a už vůbec ne, že budu mít tu čest ji řídit. Dovolte mi, vážení čtenáři, připomenout významné milníky v historii školy.

První ředitel gymnázia František Kukrál.Vznik gymnázia

Po vzniku Československa v roce 1918 byly podmínky pro rozvoj českého školství velice příznivé a 10. června 1919 se rozhodla městská rada podat ministerstvu školství žádost o zřízení reálného gymnázia. Ministerstvo však tuto žádost dlouho nevyřizovalo, a proto se 18. června 1920 obecní zastupitelstvo usneslo otevřít první třídu městského reálného gymnázia od 1. září téhož roku. Situace se zlepšila v roce 1923, kdy byly školy zestátněny a veškeré náklady na provoz školy tak převzal stát.

Do prvního ročníku osmiletého gymnázia bylo přijato v roce 1920 57 žáků. Škola byla umístěna do dvou místností v prvním patře maltézského zámku. V jedné se učilo a druhá sloužila jako ředitelna, sborovna i místnost pro sbírky. Profesorský sbor měl kromě ředitele Františka Kukrála jediného stálého člena a dále zde působili tři výpomocní učitelé z měšťanské školy a učitel náboženství.

Roku 1921 se škola stěhuje do budovy na Velkém náměstí, která byla pro školu zrekonstruována z městské radnice. Zde bylo gymnázium až do roku 1957, s výjimkou válečných let, kdy byla tato školní budova od roku 1940 zabrána německým vojskem. Během války v letech 1940 až 1945 se vyučovalo v dnešní Základní škole F. L. Čelakovského. V letech 1957 až 1983 bylo gymnázium v Dukelské ulici a v roce 1983 se stěhuje do nově postavené budovy v Máchově ulici.

Budova v ulici MáchovaMáchova ulice

Budova byla postavena jako základní škola a dodatečnými úpravami byla přizpůsobena potřebám gymnázia. Byly vybudovány odborné učebny fyziky a biologie, laboratoře chemie, fyziky, biologie, dvě odborné učebny výpočetní techniky, učebna administrativy s elektronickými psacími stroji, fotokomora, sprchy. I po těchto úpravách není situace ve škole optimální a je připraven investiční záměr na dostavbu školy.

Od roku 2002 se pyšní jeden z učebních pavilonů moderní nástavbou, ve které vzniklo celkem sedm nových učeben, dvě z nich jsou propojitelné a gymnázium tak začalo využívat prostorný přednáškový sál. Od následujícího roku disponuje škola na vlastním pozemku i novým víceúčelovým hřištěm. Značné investice si na přelomu tisíciletí vyžádá energetický audit. Nové dálkové vytápění začalo být regulováno moderní domovní předávací stanicí a u všech budov – dva učební pavilony, školní jídelna a pavilon centrálních funkcí – byla vyměněna okna, dostaly nové zateplení střech a obvodových plášťů včetně nové barevné omítky.

Výrazných změn se dočkaly také interiéry. Postupně vznikají tři plně vybavené počítačové učebny a velmi příjemná sborovna. Od roku 2012 slouží učitelům a studentům moderní knihovna se studovnou a o rok později se otvírá audiovizuálně vybavený školní klub včetně zázemí. V jarních měsících tohoto roku, tedy symbolicky k 95. výročí, se slavnostně otevřely zcela zrekonstruované odborné učebny a laboratoře fyziky, biologie a chemie.

Život školy

Bez každodenního úsilí všech učitelů, lektorů, provozních zaměstnanců a bez studentů by však nebyla škola školou. Jen díky kantorskému zapálení se pro věc může odejít přes 97 procent absolventů na vysoké školy všech směrů a mohou na gymnáziu prožívat i plnohodnotné mimoškolní aktivity. Dnes už jsou samozřejmou součástí strakonického kulturního života dva gymnaziální ochotnické soubory, pěvecký sbor či rockové kapely. Veřejnost hojně navštěvuje botanické a geografické pořady na gymnáziu, sportovci využívají školní klub. Mezinárodní aktivity a projekty gymnazistů přivedly do našeho města významné osobnosti a studenty z celého světa. Občané města mohou cestou na Podskalí míjet gymnaziální památník Menoru, jako memento židovského holocaustu ve Strakonicích.
Každoroční chronologickou ochutnávku ze života školy přináší také gymnaziální ročenka.

Miroslav Hlava, ředitel školy