Můžete čtenářům představit význam Spolku pro obnovu venkova ČR?
Vznikl v roce 1993 a od té doby patří k nejvýznamnějším institucím hájícím zájmy českého venkova.
Jeho posláním přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova. Motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce, napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení.  Účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova. V neposlední řadě pak překonávat úzce resortní přístupy k řešení problémů obnovy vesnice a rozvoje venkova a podporovat a realizovat Program obnovy venkova.

Tento program je pro obce životně důležitým zdrojem peněz.
Právě Program obnovy venkova, u jehož zrodu spolek stál, je dlouhodobě jedním z nejvýznamnějších zdrojů finančních prostředků pro český venkov. V rámci tohoto programu se koná také nejvýraznější akce – soutěž Vesnice roku, vyhlašovaná od roku 1995. Spolek je připomínkovým místem připravovaných zákonů. Díky tomu se v poslední době podařilo například navýšit daňové příjmy obcí prostřednictvím novely Zákona o rozpočtovém určení daní, nebo zastavit připravované rušení venkovských škol apod.

Jaké povinnosti z funkce předsedy na vás padají?
Předseda krajské organizace SPOV je současně členem předsednictva celostátního spolku a účastní se zasedání tohoto orgánu, která se konají jednou měsíčně v Praze v budově Senátu. Jelikož jižní Čechy mají dva zástupce, střídáme se s kolegou Pavlem Hrochem z Kovářova.
Dále je členem Krajské výběrové komise Programu obnovy venkova, vyhlašovaného Jihočeským krajem, prostřednictvím kterého se každoročně rozdělují dotace pro náš venkov. V roce 2015 to bude 95 milionů korun, což je nejvíce ze všech krajů v ČR! Je členem Regionální stálé konference Jihočeského kraje, která by z úrovně regionu po dohodě zainteresovaných regionálních partnerů měla ovlivnit směřování finančních prostředků z operačních programů v období 2014 až 2020 prostřednictvím věcného či územního zacílení připravovaných výzev podle specifických podmínek v našem regionu.
Předseda zastupuje krajskou organizaci navenek, svolává předsednictvo, které zejména připravuje a řídí a kontroluje naplňování programu činnosti, což zahrnuje organizaci krajského kola soutěže Vesnice roku včetně slavnostního vyhlášení ve vítězné obci, vydávání publikace k této soutěži, zajištění kulturního programu v pavilonu venkova na výstavě Země živitelka, podporu Plesu Jihočeských starostů, cyklus seminářů pro starosty zaměřených na aktuální témata týkající se venkova, připomínkování připravovaných zákonů, vydávání propagačních materiálů apod.

Co bude vaším prvním krokem jako předsedy spolku?
Prvním krokem bude převzetí agendy od bývalého předsedy Jana Malíka a bude svoláno předsednictvo, které vypracuje plán činnosti pro další období.

Znamená tato funkce, že vám ubude čas na práci starosty městyse?
To určitě ne. Čas, který strávím prací pro spolek si musím „nadělat", jelikož práci starosty za mně nikdo neudělá. Jelikož spolek hájí zájmy venkova, má tato činnost samozřejmě přínos i pro náš městys.

Jak často a kde budou probíhat jednání spolku?
Předsednictvo spolku se schází asi pětkrát do roka. Jednání probíhají v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, který je nejvýznamnějším partnerem naší krajské organizace.
Má funkce předsedy nějaké limitované období, jako např. jako starosta?
Volba předsedy probíhá stejně jako volby do zastupitelstev obcí jednou za čtyři roky.

Pracuje podobný spolek i jinde v Česku?
SPOV ČR má svoji krajskou organizaci ve všech 13 krajích ČR. Úspěšná činnost těchto „poboček" výrazně závisí na podpoře kraje a já mohu směle říci, že podporu, kterou máme od Jihočeského kraje nám všichni závidí.

Budete za tuto funkci dostávat plat?
Tato funkce není honorovaná.