Listiny z věže kostela sv. Martina v Radomyšli vydaly svá tajemství. Rozlušti se je podařilo restaurátorce Muzea středního Pootaví Nele Vadlejchové. „Byl velmi poničené vlhkostí. Pracovala jsem na nich pět dnů a velkou část se mi podařilo rozluštit," řekla včera.
„Budoucím pokolením! V roce 1929 opraveny značně již sešlé kostely sv. Martina i sv. Jana. Když sňata byla makovice, pátral jsem jako kronikář obce, není-li tam, jak jinde obvyklo, nějakých písemných záznamů z dřívějších dob, ale ničeho tam nebylo. Aby při této příležitosti, kdy věž opatřena novou makovicí, pro budoucí pokolení, až jednou opět sňata bude, zachována byla zpráva o nynějších poměrech v obci, vkládám tento list."
Tato slova stojí v úvodu dopisu, který v roce 1930 vytvořil tehdejší učitel dvoutřídní živnostenské školy a kronikář obce Václav Valenta. Listiny dále uvádějí popis obce, politické dění počasí, ceny obilí či seznam rodin v Radomyšli.
A jaká je budoucnost listin? „Pořídíme kopie a originál poskytneme Státnímu archivu v Třeboni," řekl starosta Luboš Peterka.

Poselství obecního kronikáře Václava Valenty

Budoucím pokolením!
V roce 1929 opraveny značně již sešlé kostely sv. Martina i sv. Jana a u prvého povy???i dr???y vyztužena báň, která již hrozila sp??????ím. Protože i kryt této byl vlivem povětrnosti z?????? obnoven v září 1930. Když sňata byla makovice, pátral jsem jako kronikář obce, není-li tam, jak jinde obvyklo, nějakých písemných záznamů z dřívějších dob, ale ničeho tam nebylo. Aby při této příležitosti, kdy věž opatřena novou makovicí, pro budoucí pokolení, až jednou opět sňata bude, zachována byla zpráva o nynějších poměrech v obci, vkládám tento list.
Radomyšl má 131 domů, číslo 131 má sokolovna vystavená jednotou Sokol v r. 1??? 6. července 1930 slavnostně otevřená. Vedle jednoty Sokol působí tu sbor dobrovolných hasičů, místní osvětová komise, odbočka čsl. červeného kříže. Z politických organisací nejsilnější je pak republikán. strana čsl. venkova dříve zvaná agrární strana lidová, živnostníci jsou příslušníky své strany živnostenské, dělníci a někteří malozemědělci jsou stoupenci stran?????? politických. Politických krizí tu bývá velice málo – občanstvo ve svých starostech ????????????ýmu. Rozvrstvení politické jeví se jen ?????? není též směrodatné, protože většina nemá svého politického přesvědčení, dají se mlad???????????? odevzdají lístek, který jim do ruky přijde, se stranou lidovou volí hlavně ženy. Politických třenic sice není, ale není také toho přátelsky sousedského soužití, jaké bývalo před válkou. Světová válka se vší tou bídou a hrůzami v poli, které tak mnozí pro žili působila zhoubně na po????y??? a rozhlodala bývalé ctnosti a přátelství. Krutá sobeckost, závist a poživačnost jsou hlavní vady. Protože konec doba války a první doby poválečné byla zlatou dobou zemědělců, jimž se peníze hrnuly, nastal po válce kvapný shon po půdě, zemědělská reforma zabráním a rozdělením velkostatků žadatelům ukojila tento hlad po půdě a pomohla sedlákům, kteří našetřili lehko dosti peněz k zbytkovým statkům – ze sedláků stali se statkáři, drobní zemědělci pomohli si k polím, ale všichni také k dluhům.
V červenci r. 1929 postihlo zdejší obec zhoubné krupobití 4.7. rozbito vše, od Věna u Chlumu 25.7. značně poškozena úroda od Ka???tic k Vrškům, ovšem celá severní část kato????? Kdo však byli pojištěni, byli na tom lépe, než kdyby byli sklízeli, jelikož ceny obilí velmi poklesly. Krise tato je světová, ale nejvíce jsou jí stísněni malozemědělci, kteří se nákupem přidělené půdy zadlužili. Dnes stojí 10??? pšenice 120 Kč, žita 65 Kč, ječmene 105 Kč, ovsa 95 Kč. Brambory, jež právě se vybírají, jsou nejvýš za 20 Kč. Ještěže dobytek je v ceně.
Ostatní životní potřeby jsou dosud nepoměrně drahé a protože zemědělci málo nakupují, nemajíce zač, musejí továrny omezovati výrobu a jeví se velká nezaměstnanost a bída.
Radomyšl čítá ?64 obyvatel – stále se vylidňuje – kdo ?????? půdou poután, utíká do města hledá snazší živobytí a požitky.
Od 21. června je starostou František Trhlín vlastník čp. 44, jeho náměstkem Fr. Douša z čp. 33. Děkanem od 1. října 1929 Fra Josef Chval, správcem 4 třídní obecní školy Frant. Mandelíček, dvoutřídní živnostenské Vác. Valenta, poštmistrem Frant. Joza, velitelem četnické stanice Antonín Vyskočil.
V Radomyšli bydlí tyto rodiny.
Čís. pop. 1. Fra Jos. Chval, děkan
2. Jan Strnad, krejčí
3. Josef Kroc, domkář
4. Jos. Balousek, domkář
5. Jos. Kareš, bednář
6.Karel Javůrek, ???l
7. Fr. Joza, poštmistr
Jos. Sch???, kostelník
Anna Nová, býv. farní hospodyně
8. Bohumír Fiala, rolník se sestrou Ant. Štencovou, vdovou
9. Matěj Kubů, žen. krejčí
10. Nepodal Frant., kolář  11. Emil Volf, rolník
12. Bohumil Peterka
13. Karel Klekanc, chalupník
14. Matěj Matura, domkář
15. Ant. Vác. Melichar, kolář
16. Matěj Marek, domkář
17. Marie Josefa Šímová, vdova
18. Alb. Dlouhá
19. Jos. Cimburek
20. Jos. Čížek
21. Jindřich Panuš
22. Marie Strnadová
23. Alžběta Vrbová
24. Bohumil Panuš
25. Karel Vlček, ponocný, Fr. Javůrek, dělník, Václav Čapek
26. Nikolaj Pimeum, skladník
27. Jos. Valchář, dělnice
28. Matěj Hugo Kohn, Vác. Adelt, strojník
29. Karel Matoušek, domkář
30. Císař Vác., železničář v.v.
31. Josef Juhan, domkář
32. Fr. Kouklín, tesař
33. Frant. Douša, rolník
34. Frant. Koubovský, Frant. Sírotek, č. strážník
35. Jos. Hlídek, rolník
36. Ant. Lifka, ??? a řezník
37. Vojtěch M???, domkář
38. Ferd. Babor
39. Karel Petráš
40. Vokurková, vdova
41. Frant. Čemus
42. Jan Eliáš
43. Jos. Kubín, oficiál dráhy
44. Frant. Šíma, rolník
45. Frant. Trhlín
46. Ant. Petrášová, domk.
47. Fr. Zelenka, býv. žen. krejčí
48. Rud. Strnad, dělník, Norb. Lebeda, želez. dělník
50.Fr. Balounek, bývalý obuvník
51. A. Koubovská, vdova po ???
52. Frant. Lukáš, kolář
53. ???itán, obuvník bez práce
54. Jos. Šus, krejčí
55. Al. Janouš, rolník
57. Vác. Slanař, hostinský, ??? synovec typograf
58. ???lif??????ník
59. Alois ?????????
56. Jos. Kolář, ?????
60. Frant. Jelenka, domkář
61. ???ina, dělník
62. Vác. Kozák, domkář
63. Stanislav Lukáš
64. Eman Brabec, pestař
65. M. Lebedová, vdova, dělnice
66. Karel Kopecký, řezník
67. Jos. Slavíček, domkář
68. škola Fr. Mandelíček
69. Č. Štoidl, obchodník, A. Koukolová, trafika
70. Jos. Pařízek, obuvník
71. Fr. Červenka, kostelník
72. Jan Vokroj, chalupník
73. Jan Javůrek, rolník
74. Jos. Majer, domkář
75. Tomáš Zoch, dělník
76. Karel Fr. Lukáš, domkář
77. Karel Čemus, chalupník
78. Vác. Šíma, rolník
79. Frant. Křivanec, rolník
80. Vác. Vok??????
81. Mar?????????
T. Váv???????ík, ????????????
82. V. Leichart, hostinec, ??? Hájek, obec???
83. Boh. Lifeta, obchodník
84. Vác. Pavel, hokynář Hajnice
85. Fr. Lebeda Hajný
K. Pledingrová, dělnice
86. Fr. Cimburek, domkář
87. Fr. Koloušek
88. Tomáš Kar??????
89. Jos. Lehečka, č. strážník
90. Alžběta Švehlovám vdova
91. Kopta Frant., chal.
92. Vác. Palma, zem. dělník
93. Jos. Ryšavý, holič
94. Halouch 20/9/30 vyhořel
2.10.30 vyhořel, bylo založeno
95. Pichler Kar., domkář
96. Čapek Kar. ???
97. cihelna
Karel Babor, cihlář
98. K. Uhlín, domkář
99. Km. Hlídek
100. obecní V. Slavíček, bývalý listonoš
101. Přibil Alois, ???
102. Frant. Kolář, domkář
103. Fr. Zelenka
104. M. Štengl, domkář
105. Vend. Novák, truhlář
106. K. Křivanec, chalupník
107. Č. Javůrek, domkář
108. Vác. Ruch, hrobník
109. M. Krejčí, domkář sc?????? oficiál
110. Nádraží
111. A. Červenka, zahrad.
112. Vác. Raba, krejčí
113. V. Valenta, uč.
114. M. Klasová, vdova
115. Fr. Pí??????
116. Fr. Císař, domkář
117. domek 3 dcer učite-
lek Čemusových

Pro nedostatek místa a ??? nemohu již dokončiti.
Budoucím pokolením zdar. V.Valenta
t.č. kronikář obce

Tisková zpráva

– Ve čtvrtek 25. 10. 2012 předal starosta městyse Radomyšl Luboš Peterka zprávu nalezenou při rekonstrukci ve věži kostela sv. Martina v Radomyšli. Jedná se o 1 list (čtyři strany) – hlavní zprávy, noviny, použité jako obalový materiál, a malý papírek s krátkým vzkazem.
– Tyto dokumenty byly konzervovány v Muzeu středního Pootaví Strakonice. Všechny listiny byly silně znečištěny, napadeny plísní a roztrhány.
– Dokumenty byly vyčištěny a dezinfikovány, byly podlepeny japonským papírem a vyrovnány. Konzervování trvalo asi pět dní. Poté bylo možno přečíst zprávu z věže.
– Zprávu napsal roku 1930 tehdejší kronikář obce Václav Valenta, učitel dvoutřídní živnostenské školy. Hodnotí v ní politickou a ekonomickou situaci obce, zaznamenává jména představitelů obce a končí jmenným seznamem obyvatel obce podle čísel popisných. Tento seznam ale není kompletní, několik čísel popisných se už na použitý list papíru nevešlo.
– Malý vzkaz, dochovaný pouze fragmentálně, nesl pravděpodobně jméno klempířského závodu, který věž roku 1930 opravoval. Z novinového listu větší část chybí ale je zřejmé, že se jednalo o list ze společenské nebo zábavní rubriky.
⋌Restaurátorka Muzea středního Pootaví Nela Vadlejchová

Kostel sv. Martina

– Kostel sv. Martina pochází z 12. století, jeho stavba je spojována s hutěmi Bavorů ze Strakonic.

– Nejstarší podoba kostela je známa až po archeologickém výzkumu, který odhalil tvar a půdorysné rozměry původního románského kněžiště a reliéf terénu před dobou vzniku románské svatyně.

– Původní gotické kněžiště bylo postupně rozšiřováno až do dnešní podoby, ve které setrvává od konce 14. století.

– V současné době prochází jeho věž celkovou rekonstrukcí, která má být dokončena přibližně v srpnu roku 2013. Tato část obnovy celého kostela přijde na cca 2 200 000 korun.

Léta Páně 1930

– Restaurátorka Muzea středního Pootaví Strakonice Nela Vadlejchová dokázala z téměř nečitelného textu zachránit převážnou část textu z roku 1930. Písmena a číslice, které už ale zachránit nešly, nahradila otazníky. I taky je tento dokument unikátním dokladem života v obci Radomyšl v letech 1929 a 1930.
– Při rekonstrukci kostela sv. Martina v Radomyšli našli dělníci tajemné pouzdro, o kterém ale nikdy v kronikách není žádná zmínka. Dalo se předpokládat, že obsahuje zprávy z doby, kdy byl kostel, respektive jeho věž naposledy opravována. Ani o tomto zásahu ale není v kronice zápis.