„Bylo by těžké zjistit podrobnosti. Ale například Švermova ulice byla přejmenována na Dr. Jiřího Fifky,“ říká šéfka odboru rozvoje města Marta Slámová.

Jak vznikají názvy ulic? Jde o těžký proces?
Obecná pravidla pro pojmenovávání ulic jsou stanovena zákonem o obcích. Názvy ulic se uvádějí vždy v českém jazyce, čímž lze rozumět podle pravidel českého pravopisu. Ulice se nepojmenovávají shodnými názvy v rámci jedné obce a ani podle jmen žijících osobností veřejného života.

A jak je tomu v praxi ve Strakonicích?
Ve větším počtu se v posledních době pojmenovávaly ulice ve dvou lokalitách a to ulice v lokalitě Jezárky a Za Stínadly. V roce 2001 byly pojmenovány nově vzniklé ulice v lokalitě Jezárky (Jezerní, K Dražejovu, Labutí, Leknínová, Pod Kuřidlem, Rybniční, Vodní). Názvy navrhlo Dětské zastupitelstvo.

Změny:
Nejznámější přejmenování se týká Velkého náměstí (dříve Revoluční), mostu Jana Palacha (dříve Klementa Gottwalda) nebo Na Ohradě (dříve Mozyrská).

V roce 2011 byly pojmenovány nově vzniklé ulice v lokalitě za Stínadly (Liliová, Sasanková, Zvonková, Pomněnková, Kosatcová, Kopretinová). Pro pojmenování nových názvů ulic uspořádalo město Strakonice anketu mezi obyvateli. Z této ankety vzešly zajímavé návrhy, které byly posouzeny v komisi pro kulturu a cestovní ruch a následně předloženy zastupitelstvu města.

Poslední schválený název ulice byl v roce 2012 Na Výsluní (ulice navazující na Raisovu nad komunikací Radomyšlskou).

Co musí návrh na jméno či změnu názvu ulice obsahovat?
Především rozsah ulice, kterou je potřeba pojmenovat.

Jak často dochází ke změně názvu ulice?
V současné době zcela výjimečně. Za posledních 20 let se ve městě Strakonice změna názvu ulice neřešila.

Kolik je ve Strakonicích v současné době ulic?
Aktuální počet od odboru dopravy je 175.

Co musí obyvatelé udělat, pokud chtějí změnu názvu?
Pokud by tento požadavek vznikl, je potřeba se obrátit na obecní zastupitelstvo.

Existuje důvod, proč nemusí být návrh na název ulice přijatý?
Jak už zaznělo, tak se ulice nepojmenovávají po ještě žijících osobách. Nový návrh nesmí také například obsahovat vulgarismy, hanobící výrazy nebo nespisovné výrazy.

Mapa starých názvů ulic Strakonic.Mapa starých názvů ulic Strakonic.Autor: Deník / Redakce

O názvu rozhoduje obecní zastupitelstvo. Aby byl návrh přijat, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce. Je tedy na uvážení každého zastupitele, zda bude s návrhem souhlasit či nikoliv.

V současné době máme i jakousi „banku“, kde je několik možností, pokud by došlo na pojmenování nebo přejmenování ulic. Jsou v ní například Josef Režný nebo Vojtěch Hrubý.

Jak je naloženo s cedulemi, které jsou vyměněny?
Staré, nepotřebné a poškozené tabulky jsou znehodnoceny a recyklovány.

Když dojde k udělení nového názvu, nebo ke změně (např. z Revolučního náměstí na Velké náměstí), co vše s tímto krokem souvisí?
Povinností obce je provést označení ulic na svůj náklad. Tabulky s názvem ulice popř. jiného veřejného prostranství se musí vždy umístit tak, aby byly viditelné. Pokud jde o ulice, právní úprava ještě zpřesňuje, že tabulky s názvem ulice v obci se umístí vždy na začátku a na konci každé ulice a před a za křižovatkou s jinou ulicí. Vlastníci nemovitostí jsou povinni strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice na své nemovitosti. V blízkosti tabulky nesmí být umístěny jiné nápisy. Označení ulic nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto.
K účinnosti pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství dochází zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

Pokud dojde ke změně názvu ulice, je potřeba také počítat s dopadem pro každého obyvatele s trvalým bydlištěm v této ulici, který spočívá především ve výměně občanských průkazů, popřípadě řidičských průkazů či cestovních dokladů. Na tuto změnu navazují další povinnosti oznámit změny v osobních údajích.