Co je podle vás pro další roky tím nejdůležitějším pro strakonickou nemocnici?
Osobně za základní úkol trvale pokládám udržení rozsahu poskytované péče, vysokou úroveň procesu kontroly bezpečnosti a kvality poskytované zdravotnické péče, zlepšování vnitřní a vnější komunikace a udržení vyrovnané ekonomické situace. V dnešní době naši zdravotníci hodně reagují na to, že zdravotní péče je čím dál více zaměřena na pacienta a individualizována. Vývoj zkracuje ošetřovací dobu a posunuje péči do sféry ambulantní. Z tohoto trendu vyplývá i následný tlak zdravotních pojišťoven a státní administrativy. Ve zdravotnictví totiž probíhají systémové změny a je nutné na ně reagovat.

Jaké byste vyjmenoval hlavní události pro nemocnici v roce 2011?
Určitě předání certifikace spojených Centrálních laboratoří Českým institutem pro akreditaci, v březnu pak předání certifikátu Akreditace dle Spojené akreditační komise ČR nemocnici. V listopadu obsadila strakonická nemocnice podle hodnocení Health Care Institutu (spokojenost pacientů + spokojenost, motivovanost a angažovanost zaměstnanců + finanční zdraví organizace) celkově 2. místo v ČR mezi všemi nemocnicemi včetně nemocnic fakultních.

Velmi viditelné jsou hlavně stavební změny. Ty stojí ale nemalé peníze. Jak vypadá financování?
V oblasti investic jsme získali významné prostředky díky strukturálním fondům Evropské unie a významné finanční pomoci jediného akcionáře, Jihočeského kraje. Zde cítím potřebu konstatovat, že díky špatně nastavenému financování nemocniční péče v ČR zůstávají pro nemocnice nefakultního typu právě podpora kraje a strukturální fondy EU téměř poslední možností, jak realizovat větší investiční celky.
I tak ale musí nemocnice řadu nezbytných investic pořizovat z vlastních provozních zdrojů. Investiční prostředky nikdy nebyly kalkulovány v úhradách výkonů z veřejného zdravotního pojištění. Tato skutečnost systémově zabraňuje výrazněji navyšovat odměňování zaměstnanců. I z těchto důvodů vedeme investiční politiku velmi střízlivě a zdrženlivě, chceme-li však udržet kvalitu a rozsah poskytované péče, jsou investice do údržby a obnovy technického vybavení nutné.

Vraťme se ke stavebním změnám. Popište je.
V rámci akce Ekologizace nemocnic v majetku Jihočeského kraje bylo provedeno zateplení, výměna oken a vstupů i rekonstrukce vytápění v pavilonech gynekologie a centrálních laboratoří. Mimoto bylo modernizováno radiodiagnostické pracoviště. Probíhala revitalizace parku nemocnice a došlo na zavedení bezdrátového signalizačního systému pro pacienty, které v riziku pádu zvýšilo bezpečnost nemocných. Modernizovány byly také Centrální laboratoře, mikrobiologické oddělení pracuje s hmotnostním spektrografem – tato špičková mikrotechnologie významně zkracuje diagnostický proces. Hematologové nově pracují na přístroji pro digitální hodnocení morfologie krevního obrazu.

Jak je na tom nemocnice v oblasti vzdělávání svých zaměstnanců?
V rámci projektu Zvyšování profesních dovedností a adaptability zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s., financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, byla vybudována školicí místnost a loni v ní proběhly četné kurzy.

Můžete přiblížit rozsah péče strakonické nemocnice?
V oblasti poskytování zdravotních služeb se daří provozovat specializovanou péči. Nemocnice je respektovaným spádovým zdravotnickým zařízením severozápadní části Jihočeského kraje s významným přesahem do kraje Plzeňského. Nemocnici se daří i v oblasti personální – má stabilizován personál a nedochází k odlivu odborníků. Naopak se podařilo získat významné odborníky i mladé začínající kolegy.
Velmi dobře pokračuje vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Zvyšování odbornosti má pozitivní dopad na kvalitu a šíři poskytovaných služeb. Jsme si vědomi, že kvalitní lékařský, nelékařský, ale i ostatní nezdravotnický personál je klíčem k úspěchu zařízení a jeho základní konkurenční výhodou. Úroveň financování nemocniční péče skýtá velmi malý prostor pro nadstandardní finanční ohodnocení personálu. Přesto došlo v rámci ekonomických možností nemocnice ke zlepšení i v této oblasti. Ke spokojenosti s úrovní odměňování je jistě ještě daleko a já osobně lituji, že klíčová oblast lidských zdrojů je v českém zdravotnictví dlouhodobě opomíjena.

Jak nemocnice hospodaří?
Co se týče příjmové stránky rozpočtu, rok 2012 je velmi nesnadný. Nefakultní nemocnice dostávají pouhých 98 procent úhrad vzhledem k roku 2010. Přitom všichni vnímáme zdražení většiny vstupů, energií a nárůst DPH. Vloni stoupla průměrná mzda ve strakonické nemocnici o osm procent a při vzestupu objemu mezd o 12 procent, ale letos bude celkový nárůst podstatně nižší.
Nemocnici nelze provozně zadlužovat, v podstatě se musíme chovat jako doma – když na něco není, tak to nekupuji a na dovolenou si úvěr neberu. Mimo jiné, snahy o restrukturalizaci ze strany zdravotních pojišťoven právě mají snížit počty lůžek i počty zdravotníků. Domnívám se, že ve Strakonicích již tato restrukturalizace proběhla.

Máte pro letošek připravené některé novinky?
Konečně chceme zahájit poslední etapu přestavby pavilonu centrálních operačních oborů a dokončovat zateplování. Oběma aktivitami vylepšíme logistiku, využití personálu i přístrojů.
Počítáme s pořízením radiálního endosonografu pro gastroenterologické pracoviště interny.
Jednou z dalších top činností nemocnice je oční operativa. Hodláme proto pořídit pro oční operace nový mikroskop.
Se stárnutím populace rozvíjíme i tzv. následnou péči a intenzivní ošetřovatelskou péči o seniory – díky grantu ministerstva zdravotnictví zlepšujeme péči o pacienty v tzv. bdělém bezvědomí.

A jak vidíte budoucnost nemocnice vy jako její ředitel?
Plní svou základní úlohu a je fungujícím zdravotnickým zařízením pro spádovou oblast, kde, podle oborů různě, žije 80 až 150 tisíc obyvatel. A to i přes řadu problémů, kdy musí čelit negativním stránkám financování zdravotnictví, řešit stav budov a technické havárie.
Domnívám se, že k přednostem strakonické nemocnice patří mnoho obětavých a zkušených pracovníků. Jim patří poděkování za odpovědnost, s níž přistupují ke své práci. Za důvěru, spolupráci a podporu chci poděkovat především všem našim pacientům a klientům, obchodním partnerům i praktickým a odborným lékařům regionu. Jen s jejich další podporou realizujeme dlouhodobý strategický cíl – existenci silného regionálního zdravotnického zařízení. (PR)