Aktuálně město Strakonice vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem je provedení opravy stávající vodní nádrže, která je již nevyhovující. Na základě zpracované projektové dokumentace bude předpokládaná cena díla vč. DPH 4 481 954 Kč.

Veřejná zakázka byla z rozhodnutí rady města zaslána spolupracujícím subjektům s tím, že je i mimo to zveřejněna na webových stránkách města pro případ, aby se mohl přihlásit neomezený počet uchazečů. Stavba by měla být zahájena v červenci letošního roku s termínem dodání za 4 měsíce od převzetí staveniště. Jediným hodnotícím kritériem pro výběr dodavatele, bude nejnižší nabídková cena díla uchazeče.

Cehnice.
To byl šok! Také vás překvapilo bílé ráno?

V městské části Modlešovice se nachází požární nádrž, která je historicky zakomponována do okolní zástavby a terénu a měla a má i pro budoucnost plnit funkci vodohospodářskou a požární. Vzhledem k jejímu stavu je nezbytná celková rekonstrukce. Rekonstruovaná nádrž má sloužit k zadržování vody v krajině a jako zásobárna požární vody pro své okolí. Navíc opravou stávající stavby dojde ke zvýšení estetické a přírodní hodnoty území. Z hlediska krajinného rázu bude stavba znamenat vytvoření významného a cenného rysu, který bude zlepšovat celkový charakter krajiny. Stavba bude mít pozitivní vliv na krajinný ráz. Rekonstrukce je nezbytná především z důvodu zaneseného nátokového potrubí, kvůli čemuž se do nádrže dostává minimum vody. Svahy a dno nádrže jsou vyloženy železobetonovými panely, ze kterých se drolí beton a vystupuje armatura. Stejně tak chodník okolo nádrže a dvě přístupová schodiště se rozpadají. Nádrž není v dobrém stavu a vyžaduje kompletní rekonstrukci včetně vyřešení nového nátoku a odtoku.

Zima ještě neodešla.
VIDEO: Podívejte se, jak se vrátila paní zima

Na základě vyhodnocení podané žádosti o dotaci může město obdržet podporu maximálně do výše 70 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, maximálně do výše 2 mil. Kč na akci a zároveň maximálně do výše 350 Kč/m³ vytěženého sedimentu včetně všech souvisejících nákladů (odvoz a zapravení sedimentu, skládkování atd.) v případě odbahňování. Z toho vyplývá předpokládané financování projektu:

- celkové náklady projektu činí 4 481 953,49 Kč, jejich skutečná výše bude známa až po provedení výběrového řízení na dodavatele díla

- požadovaná dotace celkem (maximální výše dotace) 2 000 000 Kč

- vlastní podíl žadatele pak bude činit 2 481 953,49 Kč

Ing. Markéta Bučoková, PR