"Nedodržením termínu deratizace se populace hlodavců, zejména potkanů, může přemístit do lokalit nebo objektů, kde nebude prováděna, a tudíž nebude dosaženo požadovaného účinku, tedy co největší snížení populace," říká za odbor ŽP Petr Šťastný.

Majitelé nemovitostí, kteří deratizaci ještě neprováděli, mohou kontaktovat firmu Profi-Dera, s.r.o., info@profi-dera.cz, která zvítězila ve výběrovém řízení, popřípadě mohou oslovit jinou firmu podnikající v oboru deratizace. Dle § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

zdraví, v platném znění, speciální ochrannou deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.

Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.

Bližší informace můžete získat:

Ing. Petr Šťastný, odpovědný pracovník na úseku veterinární péče za odbor ŽP při MěÚ Strakonice, tel.: 383 700 336, e-mail: petr. stastny@mu-st.cz.

Ing. Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru ŽP MěÚ Strakonice,

e-mail: jaroslav.bruzek@mu-st.cz, tel.: 383 700 317.

P