Město ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) a ministerstvem dopravy postupně připravují materiály potřebné pro vznik východního obchvatu Strakonic. Zahájení samotné stavby ovšem podle odborníků nelze čekat dříve než za deset let, a to ještě v případě, že budou bez problémů a odkládání vyřízena všechna povolení, řešení projektových dokumentací a další podklady.

„Rada města dostala k projednání novou technickoekonomickou studii východního obchvatu I/4 Strakonice, která navrhuje a vyhodnocuje dvě varianty obchvatu města od komunikace Písecká po Volyňskou s křížením s ulicí Podsrpenská. Úkolem vedení města je vyjádřit se k předloženým možnostem, kdy obě mají své kladné i záporné stránky. Zároveň je třeba uplatnit připomínky a požadavky,“ uvedla tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková.

Bude lepší modrá nebo oranžová?

Ve hře jsou dvě varianty obchvatu, jedna dostala pracovní název oranžová, druhá modrá. Modrá vede od stávající křižovatky silnice I/4 a územní komunikace vedoucí do obce Řepice směrem na jih podél východní strany města Strakonice. Je více oddálená od města a poté se plynule napojuje na stávající směrový oblouk silnice I/4 za Svaryšovským potokem.

Tato možnost představuje nižší vliv na obyvatelstvo (hluk, emise, atd.), jelikož je vedená dále od města s větším odstupem od zastavěných oblastí, má menší objemy zemních prací, menší délku mostních objektů, disponuje pouze třemi křižovatkami, avšak dvě z nich jsou mimoúrovňová křížení. Technologicky i finančně je méně náročná. Její nevýhodou je chybějící napojení průmyslové zóny propojením ulice Heydukovy s obchvatem a delší vedení trasy v záplavovém území s periodicitou 100 let a aktivní zóně záplavového území.

Demolice starého autobusového nádraží ve Strakonicích.
VIDEO: Konec legendy. Začala demolice starého autobusáku ve Strakonicích

Oranžová varianta obchvatu má větší negativní dopad na obyvatelstvo, což je možné řešit případnými technickými opatřeními, má větší objemy zemních prací, větší celkovou délku mostních objektů a zdí, je technologicky i finančně náročnější. Výhodou této varianty je výrazně lepší obsluha města Strakonice bližším vedením trasy s propojením obchvatu s ulicí Heydukova (křižovatka navíc oproti modré), disponuje také pouze jednou mimoúrovňovou křižovatkou.

Oranžová trasa je vedená zhruba v koridoru vymezeném územním plánem se začátkem úseku u mostního objektu ev. č. 4-043 směrem na jih podél východní strany města Strakonice více přiblížena městu a poté se napojuje na stávající silnici I/4 v JOK se stávající silnicí I/4 a silnicí III/00430a.

„Variantu obchvatu s pracovním názvem "modrá" vyhodnotili radní jako ekonomicky a technicky přijatelnou. Toto rozhodnutí předloží na jednání zastupitelstva města v únoru“, dodala Markéta Bučoková s tím, že obě varianty řeší koridor přeložky odlišným způsobem, než je zakreslené v dosavadní územně plánovací dokumentaci, tedy v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje a v Územním plánu Strakonice + Radošovice + Řepice, jelikož koridor přeložky se týká i území těchto obcí.

Strakonice se rozrůstají. Nové bydlení vznikne i vedle nákupní zóny u Kauflandu.
Strakonice se rozrůstají. Nové bydlení vznikne i vedle nákupní zóny u Kauflandu

Vznik studie je podnícený faktem, že v době, kdy vznikala myšlenka obchvatu, tedy zhruba před 10 až 15 lety, nebylo součástí plánů ekonomické posouzení stavby. „Vzhledem k tomu, že každý takový záměr realizace dopravní stavby prochází určitým vývojem, je aktuální předkládaná studie logickým krokem, iniciovaným ŘSD a ministerstvem dopravy. Dalším postupem bude zadání navazující studie a projektové dokumentace, ve které bude dopracovaná vybraná varianta,“ dodala na závěr tisková mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.