Jak se ukázalo, vybudování obchvatu města Strakonice bylo strategickým rozhodnutím, byť mu předcházely dlouhé roky úvah a plánů. Dnes je město díky odklonu těžké tranzitní dopravy mimo centrum znatelně bezpečnější. Starosta Břetislav Hrdlička v dopisu adresovanému ministru dopravy a vedení ŘSD České Budějovice zdůraznil potřebu, v dnešní době oslabené ekonomiky, která by mohla s sebou nést průvodní jevy, jako jsou ztráta zaměstnání pro některé druhy profesí, vybudování odpovídající infrastruktury pro dojezdové trasy příhraničních pracovníků, ale propojení průmyslové zóny se zahraničím.  

Výstavba přeložky silnice I/4 – východní obchvat města Strakonice, ze směru Praha – Strážný a dále SRN, je již řešena v Územním plánu města Strakonice a koncepčně zpracována v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje.

Navržená trasa se vyhýbá zastavěnému území města a zároveň umožňuje napojení stávající průmyslové zóny prodloužením Heydukovy ulice. Předložená varianta rovněž minimalizuje zásah do otevřené krajiny a prochází podél zastavěného území částečně v rámci stávajících zastavitelných ploch.

Na žádost města Strakonice, byla již v minulosti vypracována společností ZESA s.r.o., vyhledávací studie přeložky silnice I/4, která má podkladový potenciál pro vymezení koridorů v územně plánovací dokumentaci města Strakonice a následně i Jihočeského kraje. Současně jmenovaná studie může posloužit jako materiál pro zpracování projektové dokumentace.

„Rádi bychom byli iniciátory jednání o možném zahájení výstavby východního obchvatu města Strakonice“, vyjádřil záměr místostarosta Rudolf Oberfalcer. "Jsme si vědomi nemalých nákladů na výstavbu silnice, na druhou stranu by její realizací došlo k významné podpoře regionálního rozvoje," dodal.

"Na základě uváděných skutečností bude ŘSD pokračovat v jednáních s Ministerstvem dopravy o zahájení investiční přípravy předmětné stavby," přislíbil za vedení ŘSD generální ředitel Radek Mátl.

Předpokládá se, dle dalšího vyjádření ŘSD, že první kroky povedou k aktualizaci technické studie s následným zajištěním procesu EIA.