Bufet Koflík, proluka na Velkém náměstí, stavba domku s prodejnou v Podsrpenské, bývalé kino Svět a lávka pro pěší na sídliště Mír. To jsou podle vás stavby, které lze zařadit do kolonky „stavební ostudy Strakonic.“ V některých případech pak v souladu se stavebním zákonem může zjednat nápravu stavební úřad. 

Jenže tak lehké to zase není. „Pravomoc stavebního úřadu je omezená. Můžeme například nařídit vlastníkovi provést nezbytnou údržbu, ohrožuje-li stavba svým stavebně technickým stavem své okolí. Nebo nařídit odstranění stavby, byla-li stavba zřízena bez nebo v rozporu se stavebním povolením a nelze ji dodatečně povolit. Nemůžeme však přikazovat postavit stavbu nebo určovat k jakému účelu bude objekt užíván, případně komu bude pronajat,“ říká šéf odboru výstavby strakonické radnice Jaromír Zeman. 

Vlastník stavby ale musí respektovat jisté „mantinely“ – tzv. regulativy, určené územním plánem. Stav a celkový vzhled stavby tak závisí do značné míry na vůli a možnostech stavebníka.

Nařízení stavebně udržovacích prací nebo odstranění stavby přichází v případě, že vlastník nemovitosti nerespektuje výzvu stavebního úřadu. „Bohužel, domoci se přes neochotu stavebníka exekuce je při současné legislativě a přístupu správních orgánů obtížné,“ pokračuje Zeman.

Majitelé, kteří nepečují o svou nemovitost a ignorují výzvy stavebního úřadu, dělají možné i nemožné, aby se postihu vyhnuli. Vyhýbají se doručování zásilek, mění účelově bydliště, křivě obviňují úředníky z podjatosti, maří důkazy, uvádějí nepravdivé a zkreslující informace, znemožňují místní šetření a prohlídky staveb a podobně. Tím se celé řízení zcela nepřiměřeně prodlužuje. „Odvolací orgány se bohužel často, podobně jako soudy, alibisticky nezabývají podstatou a meritem věci, ale zcela nepodstatnými procesními úkony, které lze vykládat odlišně a kauzy vracejí ke stále novým projednáním a dalším došetřením,“ říká bez vytáček Zeman. Tím dochází k neskutečným průtahům v řízení a morální právo i veřejný zájem často prohrává.
V následujícím výčtu je několik staveb, které by si zasloužily pozornost a jejich dořešení by přispělo městskému vzhledu.

Co se vám nelíbí
– Bufet Koflík na Velkém náměstí
– Domek na Podsrpenské
– Kino Nový Svět
– Lávka na Mír
– Proluka na Velkém náměstí
– Masné krámy
– Ostrov – bývalé Fezko
– Střelnice Volyňská

Koflík chloubou náměstí ještě dlouho nebude

Dům č. p. 220, Velké náměstí, Strakonice. Nyní už bývalý bufet Koflík.

V roce 1938 došlo v domě Městských pivovarů k rekonstrukci hostinských pokojů ve dvoře a v roce 1959 zde byl zřízen bufet, patro je využíváno pro bydlení. Jeho vlastníkem jsou Restaurace a jídelny s.p. V lednu 1990 je patro vyřazeno z bytového fondu z důvodů nevyhovujícího technického stavu a v následujících osmi letech objekt několikrát změnil vlastníka bez jasného záměru využití.

Před dvěma lety město objekt prodalo firmě Hamaga a. s. pro komerční využití a bydlení, v témže roce bylo povoleno odstranění stavby, ke kterému zatím nedošlo. V dubnu 2008 byla představena studie a maketa terasových bytů nového objektu na místě stávajícího, kterou zpracoval architekt Jan Zákostelecký s účelem užívání pro obchod, služby a bydlení. Dosud však nebylo požádáno o stavební povolení. Před rokem musel stavební úřad nařídit provedení zabezpečovacích prací. V současnosti se řeší technický stav ležaté kanalizace v domě č. p. 220, protože dochází k zaplavování sklepních prostor sousedních domů. Na zrekonstruovaném náměstí tento objekt prozatím chloubou zřejmě nebude.

Promítání skončilo před 21 lety

Dům č. p. 196, Lidická ul., Strakonice, bývalé kino Svět. Budova, obsahující taneční sál a hotelové pokoje, byla postavena ve 30. letech 20. století ve stylu amerických domů – odtud název „Nový Svět“. Taneční sál byl později vestavbou šikmé dřevěné podlahy a jeviště přestavěn na kinosál, přízemí budovy bylo využíváno jako školní kuchyně a školní jídelna. Hospodářské a skladovací prostory ve dvoře budovy byly od roku 1944 využívány jako truhlářská dílna. Z důvodu špatného technického stavu budovy, zejména stavu elektroinstalace a topení byl provoz kina Svět ukončen. Poslední promítání bylo 5. prosince 1989. Po roce 1989 byla budova v restituci vrácena původnímu majiteli (pí. Kučerová z Prahy). V roce 1998 byly prostory původní školní jídelny a kuchyně opraveny a byla zde otevřena prodejna textilu. O dva roky později podal tehdejší vlastník návrh na celkovou rekonstrukci objektu. Záměrem bylo vytvoření obchodního centra, občerstvení a bytových prostor. K tomu nedošlo, časté byly i spory s nájemníky bytů a nyní je v přízemí budovy umístěna prodejna rybářských potřeb. Zbývající část budovy je prostřednictvím realitní kanceláře nabízena k pronájmu.

Lávka na Mír? Výborný, ale drahý věšák na reklamy

Lávka pro chodce přes komunikaci č. I/22 na sídlišti Mír byla vyprojektována v roce 1987 Stavoprojektem České Budějovice v rámci projektové dokumentace sídliště Mír.

Lávka byla stavěna jako „komunikační systém převádějící pěší ze sídlištního prostoru mimoúrovňově přes silnici I/22“. Realizace proběhla v letech 1988 až 1989, dodavatelem byly Pozemní stavby České Budějovice s.p.
Už ale v té době řada lidí – především pak obyvatel sídliště – upozorňovala na nesmyslnost lávky včetně jejího umístění.

Protože byla řešena komplikovaně a neprakticky i z důvodu nesnadné zimní údržby, obliby se nikdy nedočkala. Výhrady byly a jsou i k jejímu estetickému vzhledu. Při každoroční konstrukční prohlídce lávky v roce 2008 byly zjištěny závady stavebně konstrukčního charakteru. Nabízí se tedy dvě možnosti – lávku opravit nebo odstranit. Za tímto účelem proběhla i anketa mezi občany, která vyzněla spíše pro odstranění lávky.

V současné době město zvažuje, zda přistoupí k odstranění či opravě nadchodu, ekonomičtější se jeví odstranění. Náklady na obě varianty jsou enormně vysoké.

Pochvala pro Hrozen

Dům U Hroznu č.p. 54 Velké náměstí, Strakonice.

Jedná se o památkově chráněnou stavbu, jednu z nejstarších ve Strakonicích. Její vznik sahá do 14. století.

Objekt byl užíván jako prodejna a bytová jednotka a přes to, že byl užíván, posledních sedmdesát let chátral. Důsledkem bylo zřícení jeho dvorní části a kolny. Další destrukce objektu nastala v polovině 90. let minulého století, kdy došlo ke zborcení dvorní průčelní zdi všech podlaží.

Stavba byla zajištěna systémem dřevěných podpěr a výdřev a v roce 2000 byla vypracována studie obnovy a využití domu. V roce 2001 nařídil stavební úřad tehdejšímu vlastníkovi provedení nezbytných úprav, které však nebyly splněny. O šest let později byla na základě vydaného rozhodnutí stavebního úřadu nařízena exekuce.

Téhož roku získal stavbu současný vlastník Jiří Urbánek, který zabezpečil provedení nařízených nezbytných úprav a stavbu bezpochyby zachránil před úplným zřícením. Nyní jsou prováděny stavební úpravy a přístavba domu do dvorní části objektu, která má sloužit jako výstavní prostory a galerie. Citlivá obnova uliční fasády přispěla velkou měrou ke zlepšení celkového vzhledu Velkého náměstí.

Co ještě stojí za zmínku

Kromě domu U Hroznu stojí za zmínku například již částečně opravené budovy na Ostrově, nová prodejna Elkost nebo bytový dům v Havlíčkově ulici. Po úpravě a využití ale volají tzv. Beranův dvůr naproti zimnímu stadionu, pozemek za bývalou Českou pojišťovnou u autobusového nádraží nebo pozemek vedle paláce Na Dubovci.

To bylo tenkrát, když Koflík ještě . . .
Nedá se říct, že by se Strakonice nezměnily. Je tady hodně dobrých a hezkých věcí, ale proti nim stojí i pomníky z dob minulých. Ne sochy státníků a osvoboditelů, ale ruiny, rozpadající se stavby a chátrající objekty.
Jak „nádherně“ třeba vyniká torzo bufetu Koflík, dříve tak oblíbeného a známého bufetu. Obzvláště proti novému Velkému náměstí. Jak dlouho se už rozpadá? Téměř dvacet let! Ono tedy těch zašpiněných a rozbitých fasád na náměstí je víc, ale naděje na zlepšení tady je. Pamatujete na rekonstrukci Palackého náměstí? Postupem času se tady začaly objekty měnit také, a i když to není úplně dokonalé, Rynek zase tak špatně nevypadá.
Ale pokud tady hovoříme o ostudách, musíme ve stejném duchu zmínit i ozdoby města. A nebo alespoň dobrou vůli je vytvořit. Řeč může být například o domu U Hroznu vedle budovy spořitelny. Ještě před dvěma nebo třemi roky pelešina, nyní dům, na který je radost pohledět.
Strakonice se mění. Dobře to ukazuje dokument Strakonice dnes. Rád bych se ale dožil okamžiku, kdy se na něj znovu podívám, a řeknu si: „To bylo tenkrát, když Strakonice ještě hyzdil . . .“
Šéf odboru výstavby Jaromír Zeman mluví o vypočítavosti majitelů stavebních ostud a liknavosti těch, kteří by mohli rychle rozhodnout. Věřím mu. Už jen proto, že cesta k dobrému počinu je v naší společnosti vždy krkolomná a pichlavá.

Podklady k materiálům poskytl šéf odboru výstavby Městského úřadu Strakonice Jaromír Zeman.