Nejvyšší státní zástupkyně podala v březnu k Nejvyššímu správnímu soudu ČR (NSS) návrh na zahájení kárného řízení se státní zástupkyní Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích.

NSS ji nyní návrhu zprostil (12 Ksz 4/2010).

Podle „nejvyšší“ budějovická kolegyně pochybila při vykonávání dozoru ve věci Jana Heidingera, podezřelého z násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci.

Podle nejvyšší státní zástupkyně v listopadu 2009 „neprofesionálně a chybně pracovala se závěry znaleckého posudku z odvětví psychiatrie (na Jana Heidingera – pozn. red.)“. Přestože prý z posudku „zjevně vyplývala nebezpečnost a nezajištěnost pachatele trestného činu, jež by mu bránila uskutečnit výhrůžky“, „nereagovala na nejisté, nepřesné, rozporuplné nebo nepřesvědčivé závěry posudku vztahující se zejména k doporučené formě ochranné léčby psychiatrické podezřelého“.

Měla prý ihned policii uložit „nedostatky závěrů posudku napravit např. výslechem znalce nebo vyžádáním doplnění znaleckého posudku“.

Navrhovatelka navrhla jako kárné opatření uložit kolegyni snížení platu o 10 procent na dobu dvou měsíců.

Co měl spáchat

Připomeňme si vývoj věci. Policie začala 2. listopadu posuzovat jednání podezřelého z 8. října, kdy se dožadoval vpuštění do bytu své matky. Když mu to bylo odmítnuto, kopal do dveří a hodil dlažební kostku do balkonové výplně. Předtím zasílal nevlastnímu otci Pavlu Malhockému SMS vyhrožující smrtí.
Policie den po zahájení řízení přibrala znalce psychiatra mj. s otázkou, zda v případě zjištění choroby nebo poruchy je jeho pobyt na svobodě nebezpečný. Měl též říci, zda navrhuje ochrannou léčbu.

Psychiatr 9. listopadu v posudku mj. konstatoval těžkou duševní chorobou – schizofrenií. V ambulantním léčení byl pacient nespolehlivý, medikaci vysadil.

Bez soustavné a dlouhodobé léčby pobyt posuzovaného na svobodě je a bude pro společnost (zejména pro členy rodiny) nebezpečný, řekl znalec. Navrhl, aby byla posuzovanému soudem co nejdříve nařízena ochranná psychiatrická léčba s tím, že svůj účel by plnila i dlouhodobá soustavná ochranná léčba ambulantní formou. Kdyby se jí však vymykal a nespolupracoval, nezbylo by než formu léčby změnit na ústavní.

25. listopadu sdělila policie státní zástupkyni, že věc hodlá odložit s ohledem na závěry posudku a poté iniciovat podání návrhu na uložení ochranného léčení k soudu. Žalobkyně to akceptovala a policie věc 26. listopadu odložila. Manželé Malhočtí stížnost nepodali. 30. listopadu byl státnímu zastupitelství doručen návrh policie na ochranné psychiatrické léčení Jana Heidingera.

19. března okresní státní zástupce jako nadřízený kárně obviněné udělil výtku za to, že návrh na uložení léčení Heidingera podala až 7. ledna.
Obviněná se před kárným soudem hájila tím, že k objasnění věci bylo třeba přibrat znalce. Správnost jeho odborných závěrů pak nebyla oprávněna přezkoumávat.

Poukázala také na to, že podle komise znalců byl tento posudek vypracován standardně a žádné nejisté nebo rozporuplné závěry neobsahoval.
V replice navrhovatelka uvedla, že státní zástupce má za svůj postup vlastní odpovědnost, které jej nemůže zbavit ani komise znalců.
Kárný soud dospěl k závěru, posudek byl zpracován zcela řádně a s jednoznačnými závěry. Pokud znalec uvedl, že v dané situaci není zcela nezbytná ústavní forma léčení, ač předtím konstatoval nespolehlivost spolupráce posuzovaného, podle NSS nejde o rozporuplné závěry. Není vyloučeno, aby znalec poskytl odpovědi ve formě alternativ, řekl NSS.

Nelze dále odhlédnout od toho, že rozhodnout o formě ochranného léčení přísluší výhradně soudu. Hodnocení znaleckého posudku státním zástupcem při zvažování návrhu na uložení ochranného léčení je do jisté míry hodnocením „předběžným“.

Kárný soud z uvedených důvodů státní zástupkyni OSZ v Českých Budějovicích obvinění vzneseného nejvyšší státní zástupkyní zprostil, protože vytýkaný skutek nemůže být za daných okolností kárným proviněním.

S ohledem na obsah řádně zpracovaného znaleckého posudku nebylo jediného racionálního důvodu k uložení povinnosti policejnímu orgánu jakékoliv údajné, navrhovatelkou mylně tvrzené, nedostatky závěrů tohoto znaleckého posudku nějak napravovat, řekl NSS.