Posílit nejrůznějšími bariérami slabá místa, kudy by mohla proniknout případná velká voda, to je hlavním cílem projektu Prvky pasivní protipovodňové ochrany centra města. Týká se území na levém břehu řeky Otavy mezi silnicí na Katovice a ulicí Ellerovou. „Celá akce vychází z již zpracované projektové dokumentace,“ uvedla pracovnice pro styk s veřejností Marie Tůmová.

První etapa, k jejíž realizaci došlo od srpna do října loňského roku, zahrnovala hrazení podchodů pod ulicí Katovická u mostu Jana Palacha a pod pivovarem, ochranný val, revizi a úpravu hrazení mlýnského náhonu. Cena činila 1 768 868 korun. Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje byl rovný jeden milion korun. Zbytek šel z městské kasy.

Letos má dojít k dokončení celé akce. Tentokrát půjde o hrazení podjezdu pod ulicí Ellerova a zpětné hrazení mlýnského náhonu tamtéž. Realizace bude opět částečně financována z dotačních titulů Jihočeského kraje, a to z Akčního Programu rozvoje Jihočeského kraje, z grantového programu Ochrana před povodněmi. Schválená výše krajského příspěvku je 587 760 korun. Předpokládaný termínem dokončení je 17. července letošního roku.

Teprve ve stádiu příprav je však další část protipovodňové ochrany města, která se skládá z řady dílčích záměrů jak na řece Otavě, tak na Volyňce. Studie proveditelnosti bude stát 1,7 milionu korun, přičemž přes půl milionu bude hradit město a zbytek Povodí Vltavy.

 
 

Další protipovodňové opatření se dotkne i sousedního náhonu (výřez), který pod ulicí Ellerova vede.