Ani desetitisíciletá velká voda by nedokázala zničit Husineckou přehradu. Zaručené zprávy, které se objevují při každých povodních, mluvící o tom, že přehrada praská, jsou tak nesmyslné. „Přehradám věnujeme vysokou pozornost,“ říká tisková mluvčí Povodí Vltavy Petra Krainová.

Jakmile stoupne na Prachaticku voda, objeví se zaručené zprávy, že Husinecké přehrada praská. Co by se ale ve skutečnosti muselo stát, aby přehrada opravdu začala praskat? Jak extrémní nápor vody by to musel být a je to vůbec reálné?
Bezpečnosti přehradních hrází je obecně věnována vysoká pozornost. Na vodním díle Husinec probíhá soustavný technicko bezpečnostní dohled, jehož výsledky vykazují bezpečný stav vodního díla. Kromě toho byla Husinecká přehrada v souladu s českými technickými normami v nedávné době podrobena podrobnému posouzení z hlediska její odolnosti a bezpečnosti při průchodu extrémních velkých vod. Tyto posudky, zpracované nezávislými odbornými subjekty, hodnotí Husineckou přehradu jako bezpečnou i při průchodu desetitisícileté velké vody.

Tradičně se někteří obyvatelé rozčilovali, že Povodí Vltavy v čele s hrázným „zaspalo“. Přehrada ovšem vodu nevyrábí, pouze ji zadržuje. Lze vůbec při přívalových deštích zabránit tomu, aby obce pod přehradou nečelily velké vodě?
Schopnost každé přehrady transformovat povodňové průtoky je dána především její velikostí, konkrétně velikostí jejího ochranného prostoru. Ovladatelný ochranný prostor Husinecké nádrže je 2,815 mil. m³. Tento prostor umožňuje na neškodný odtok transformovat povodňové průtoky do velikosti zhruba pětileté velké vody. S rostoucí velikostí povodně na přítoku do nádrže klesá míra transformačního účinku na odtoku. Například v případě statistické stoleté velké vody je možno dosáhnou pouze pětiprocentního snížení jejího kulminačního průtoku – objem této povodňové vlny totiž představuje více než 16 milionů m³. Obecně tak platí, že samotná existence nádrže nemůže znamenat zhoršení průtokové situace v území pod ní ležícím, ale vždy přispívá k jejímu alespoň částečnému zlepšení.

Jaký je standardní přítok vody do Husinecké přehrady a jaký byl na straně druhé v nejextrémnějších chvílích, které přinesla letošní povodeň?
Dlouhodobý průměrný průtok v profilu hráze vodního díla Husinec je 2,1 m³/s. Maximální přítok do nádrže v době kulminace průtoku z přívalové srážky dne 28. června 2009 činil 137 m³/s. Z hlediska velikosti průtoku lze tuto povodeň hodnotit jako padesátiletou velkou vodu.

Jak vypadá situace na přehradě nyní? Jaký je přítok a odtok?
V současné době je opět vyprázdněn celý ochranný prostor nádrže a část prostoru zásobního. Hladina vody v nádrži se nachází na úrovni stanovené manipulačním řádem pro toto roční období. Průběžně je vyrovnáván přítok s odtokem. Konkrétní hodnoty dne 10.7.2009 v 7:00 jsou – přítok 8 m³/s, odtok 6,5 m³/s. Tendence přítoku do nádrže je klesající.