Jak už jste pro Strakonický deník zmínil, na tomto faktu se podepsala zejména únorová sněhová kalamita, která zapříčinila pády stromů na silniční komunikace a objekty. Jak moc?

V období od 3. do 8. února jsme vyjížděli celkem k 164 událostem spojených s likvidací této mimořádné události. Do statistiky ale výrazně zasáhla i březnová likvidace následků větrné smršti, která znamenala v průběhu šesti dnů celkem 76 událostí spojených s touto skutečností. Patrný byl i nárůst počtu požárů v přírodním prostředí v letních měsících. Největší skupinu z celkového počtu událostí představují tzv. technické havárie (65% z celkového počtu zásahů). Těch bylo za uplynulý rok celkem 724. Do této skupiny patří např. technická pomoc (651), technologická pomoc (3) a tzv. ostatní pomoc (62). Profesionální hasiči zasahovali také u 180 silničních dopravních nehod (16 %). Menší skupinu událostí tvoří úniky ropných látek 28 (3%) a také 60 (5%) planých poplachů.

A co požáry?
V evidenci máme 114 požárů, které na strakonickém okrese napáchaly škodu ve výši 8,3 milionu korun. Včasným zásahem jednotek požární ochrany se podařilo uchránit materiální hodnoty ve výši 21,7 milionu korun. Při požárech byly dvě osoby usmrceny a sedm se jich zranilo. Nejvíce bylo požárů se škodou do 10 tisíc korun, celkem 76. Na druhé straně ohňového spektra to byly naopak tři požáry se škodou přesahující milion korun. Ve dvou případech jsou vázány na obec Střelské Hoštice. Nejprve 26. března to byl požár pásové pily v areálu bývalého vojenského autoparku (škoda 1,2 milionu korun) a dále 21. července požár skladu sena a slámy v areálu zemědělské společnosti se škodou tři miliony korun. Co do výše škody, rozsahu a množství nasazených sil a prostředků zasahujících jednotek, byl tento požár zároveň i nejzávažnějším požárem na okrese Strakonice v roce 2019.

Co bylo hlavní příčinou vzniku požárů?
Nejčastější příčinou vzniku požáru byla ve 28 případech technická závada, ve 23 případech nedbalostní jednání osoby. Zejména v souvislosti se zakládáním ohňů v přírodě, na skládkách, při vypalování trávy a při obsluze topidla.

Velkým požárem jste ale rok 2019 v podstatě i zakončili.
To ano. Náš třetí milionový požár vypukl 28. prosince v bytovém domě v ulici Povážská ve Strakonicích. Přímá škoda činila 1,2 milionu korun, příčina jeho vzniku je dosud v šetření Policie ČR. Zajímavostí je i ta skutečnost, že v ulici Povážská jsme zasahovali již počátkem roku 13. února při požáru v objektu ubytovny, která je v sousedství tohoto domu.

Ve vaší profesi je důležitá i prevence. Jak to s ní vypadá?
V oblasti požární prevence jsme provedli devět komplexních požárních kontrol směřovaných zejména do výrobních firem na našem okrese. Tematická kontrolní činnost probíhala průběžně, zaměřili jsme se i na další oblasti, např. základní školy, autoservisy, zemědělské a památkové subjekty. Nárůst činnosti jsme zaznamenali i v oblasti stavební prevence v počtu vydaných stanovisek ke stavebnímu řízení (více než 600). Prováděna byla místních šetření, včetně kolaudací nových staveb, rekolaudací stávajících a celá řada dalších úkonů v souvislosti s výkonem státního požárního dozoru.

Součástí vaší činnosti je také oblast ochrany obyvatelstva.
V oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení jsme byli ve dnech 10. až 12. června jedním z účastníků cvičení ZÓNA 2019. Tématem tohoto cvičení byla činnost vybraných ústředních správních úřadů, orgánů kraje, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení události vzniklé v souvislosti se simulovanou havárií na Jaderné elektrárně Temelín. Ve spolupráci s městem Strakonice jsme plnili úkoly ochrany obyvatelstva a prakticky v terénu i řešili činnost evakuačního střediska a příjem evakuovaných osob ze zóny havarijního plánování jaderné elektrárny. Významnou akcí byla též organizace školení starostů všech tří našich ORP v oblasti plnění úkolů obcí na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Toto školení se uskutečnilo v návaznosti na komunální volby z roku 2018.

Vím, že si hodně zakládáte na práci s mládeží.
Samostatnou kapitolou naší každoroční práce je i preventivně-výchovná činnost ve vztahu k dětem a mládeži. Do této skupiny patří i pořádání naší soutěže kolektivů mladých hasičů Otavský plamínek, jejíž 12. ročník se uskutečnil ve Strakonicích 4. května. Zúčastnila se ho padesátka soutěžních týmů mladých hasičů z celého okresu. Působili jsme rovněž na 15 základních školách okresu, kde dlouhodobě pořádáme soutěž v oblasti ochrany obyvatelstva Mladý záchranář. Okresní finále této soutěže proběhlo na plaveckém stadionu dne 15. května.

Máte pro svoji práci i odpovídající techniku a počet hasičů?
V minulém roce jsme obohatili náš vozový park mobilní požární techniky. Obdrželi jsme novou velkoobjemovou cisternu CAS 30 Tatra 815-7. Významným personálním krokem bylo i doplnění početních stavů našich příslušníků zásahové jednotky. Dvě nová systemizovaná místa, která byla vytvořena na strakonické stanici, nám umožnila doplnění počtu výjezdových hasičů na stoprocentní stav v rámci našeho územního odboru.