Ve čtvrtek 20. října byla studie představena v kulturním domě veřejnosti.

Z čeho jste při tvorbě studie vycházeli? Co bylo prioritou?

Jednoznačnou prioritou návrhu je člověk. Rozumějme pěší. Přijede do Strakonic vlakem anebo autobusem a půjde bezpečným kultivovaným prostorem za nákupy v místě, případně stejně bezpečným způsobem do centra města. To všechno nabídne spojení vlakového a autobusového nádraží v jeden celek napojený přímo na historickou trasu do města Bezděkovskou ulicí, ve druhém směru bude k dispozici pěší obchodní „osa" od terminálu až po ulici Dopravní.

Kdy jste začali studii vytvářet a jak dlouho jste si mapovali současný terén?

Tady bych rád zmínil jména Ing. arch. Marta Slámová, Ing. Rudolf Oberfalcer, Ing. arch. Zbyněk Skala, Ing. Vladimír Warisch. Tato pracovní skupina měla již zmapováno formou připravené architektonické soutěže. Bohužel byla její příprava z časových důvodů zastavena. My jsme se přidali na jaře 2016 a rozvíjeli návrh v rámci této skupiny. Byl to velmi zajímavý způsob spolupráce díky intenzivnímu úsilí vedení města Strakonice a jeho Poradního sboru architektů.

Jak velká oblast bude novým přednádražním prostorem zasažena?

Oblast urbanistické studie je vymezena ulicemi Písecká, Dopravní, Textiláků, U Nádraží. Samozřejmě v širších souvislostech území. Cílem je, aby byl v tomto rozsahu vnímán přednádražní prostor, nikoliv pouze přímé okolí terminálu.

Na realizaci se podílejí tři subjekty STTRANS, SŽDC a město. Měly specifické požadavky?

SŽDC je vpředu. Udělala velký kus práce rekonstrukcí kolejiště a má připravenou rekonstrukci odbavovacího objektu. Ten bude pro terminál společný. Cílem naší práce bylo právě sjednocení názorů a požadavků na terminál a přednádražní prostor. ČSAD STTRANS deklarovali prvořadý zájem na bezpečnosti a komfortu pro cestující. Zástupci města přidali požadavky na nadstavbu, kterou je propojení cestování hromadnou dopravou s nakupováním. Dohromady tedy přínos nejenom pro obyvatele města, ale také pro spádovou oblast.

Moderním trendem je využívat taková místa k soustředění obchodů a „krámků". V tomto případě také? Jak bude do nové podoby koncipována Billa?

Určitě! Pokud se nám nelíbí města přetížená provozem osobních automobilů, musíme nabídnout alternativu. Osobní auta jsou přirozeně součástí návrhu, ale v žádném případě nestojí na prvním místě. Billa dostává novou příležitost stát se přímou součástí terminálu. Pokud otevře také boční fasádu zákazníkům, bude to velmi dobrý krok pro celý záměr.

Jak bude v těchto místech řešena doprava?

Selektivně, odděleně, bezpečně. Prostor mezi Píseckou ulicí, terminálem a obchody je věnován osobním automobilům a částečně autobusům. Ulice Textiláků potom autobusům a nákladním vozům. To vše samozřejmě s prvořadým ohledem na pěší. Přímo v prostoru terminálu navrhujeme společný provoz pěších a osobních aut s krytým předjezdem aut pro rychlé nastoupení a vystoupení. Míříme tím za komfortem pro cestující a předpokládáme loajalitu řidičů.

Jde v případě Strakonic o úplný originál, nebo už někde podobný turniket a řešení takového prostoru stojí?

Sám jsem navštívil velmi povedené řešení nového autobusového nádraží s obchodním domem v Litomyšli. Z větších měst to jsou České Budějovice s velkorysým řešením autobusového nádraží s nákupním centrem v několika úrovních. K těmto řešením mají Strakonice šanci na ještě komplexnější, spojené s vlakovou dopravou.

Jak bude řešena zeleň?

Ta je součástí návrhu v několika úrovních. „Oddechová" a parková zeleň je přímou součástí terminálu. Doprovodná zeleň pro parkovací plochy je bohatě dimenzována v třímetrových zelených pásech se stromy v podzemních kontejnerech. Izolační zeleň by měla oddělovat rušnou Píseckou ulici od bytových domů v Nádražní ulici. Celkově je zeleň váženým a důležitým prvkem pro pozitivní vnímání celého prostoru.