Tisková zpráva
Čtyři vítězné politické strany uzavřely 17. října 2014 koaliční smlouvu. Strany jsou personálně zastoupeny takto: za politickou stranu Volba pro město  Josef Štrébl, za politické hnutí ANO 2011 Jan Svoboda a Josef Moučka, za Občanskou demokratickou stranu Ladislav Havel a Radek Chvosta, za politické hnutí Strakonická Veřejnost Břetislav Hrdlička, Helena Brejchová, Milan Jungvirt, Rudolf Oberfalcer, Pavel Zach František Christelbauer a Josef Zoch.
Smlouva byla uzavřena na základě dohody a výsledku komunálních voleb 2014 do ZM ve snaze prosazovat společné zájmy pro rozvoj města Strakonice a jejich občanů.

Zastupitelé za SV, ANO 2011, ODS a VPM mezi sebou uzavírají smlouvu o spolupráci ve všech orgánech města Strakonice ve volebním období 2014 až 2018. Cílem uvedené spolupráce je společné prosazení všech programových záměrů obsažených v Programovém prohlášení koalice a převzetí plné odpovědnosti za správu a vedení města Strakonice. Předmětem smlouvy je stanovení programových priorit, které vyplývají z programu jednotlivých politických stran, jasné a bezvýhradné vyjádření společného zájmu smluvních stran na jejich prosazení, stanovení principů koaliční spolupráce, včetně dohody o ustavení a složení orgánů města Strakonice.

Smluvní strany považují za své priority
• Snížení byrokratických překážek bránících obyvatelům města (včetně osad) využívat služeb,
které pro ně Městský úřad Strakonice realizuje, organizuje či ovlivňuje.
• Zvýšit hospodárnost a rozpočtovou odpovědnost na všech úsecích správy města při snižování jeho zadlužení. V závislosti na vývoji příjmů města přehodnotit vybrané investice a zrevidovat výdaje roku 2015 i pro zbývající část roku 2014, a to na základě provedených auditů.
• Tvorba strategie rozvoje města s důrazem na transparentní podporu podnikání ve Strakonicích a s tím spojenou tvorbu nových pracovních míst a podpora rozvoje základního, středního školství a jejich orientaci na potřeby praxe.
• Vytvoření a praktické prosazování koncepce dopravní obslužnosti města s důrazem na městskou hromadnou dopravu se zapojením severního dopravního půloblouku a vytvoření plánu rekonstrukce chodníků, vozovek a cyklostezek ve městě.
• Snížení nákladů na život obyvatel ve městě Strakonice a v osadách obce, které budou kryty realizovanými úsporami v rozpočtu města.
• Vytvoření pravidel podpory sportu a sportovních oddílů.
• Vytvoření koncepce pro podporu kultury a cestovního ruchu. Usilovat o optimalizaci podmínek provozu městského kulturního střediska.
• Podpora plnohodnotného a samostatného života seniorů ve městě a zdraví občanů města.