Město Prachatice se snaží zvelebovat okolí, kde jsou pozemky v jeho majetku. Do areálu samotného nemůže, jde o majetek společnosti Lázně sv. Markéty. Hlavní lázeňská promenáda byla obnovena v listopadu 2017, vedla od kolonády západním směrem a navazovala na pěší procházkové lesní stezky k serpentině silnice (Americká zatáčka) a podél Feferského potoka.

V okolí vede Naučná stezka Víly Majolenky, která turistu dovede k zeměpisně zajímavému místu, průsečíku 49. rovnoběžky a 14. poledníku a také k nově postavenému Areálu lesních her. Město v roce 2014 odkoupilo od společnosti Lázně sv. Markéty kapli sv. Markéty postavenou v 80. letech 19. století. Během čtyř let ji kompletně zrekonstruovalo, opravy ukončila slavnost 13. července 2018.

Lázně byly založeny roku 1783 při prameni vyvěrajícím z lesnatého masívu Libína. V lázních se provádělo léčení studenou vodou a byly využity všechny způsoby vodoléčby (Prissnitzovy a Kneippovy léčebné metody). Lázeňský provoz skončil v roce 1935 a budovy se nadále využívaly jako rekreační letovisko. V říjnu 1982 na Lázních sv. Markéty zahájilo činnost Studijní středisko Ústavu jazykové a odborné přípravy zahraničních studentů Univerzity Karlovy. Činnost ukončilo v únoru 1986. V současné době je většina budov tehdejších lázní okolo lázeňské promenády odstraněna, některé dál chátrají a areál nikdo nevyužívá.

Novodobá historie Lázní sv Markéty a Léčebného centra:

- Rok 1990: Město Prachatice vyhlásilo záměr na prodej budov v areálu Lázní sv. Markéty

- Září 1992: Zastupitelé Prachatic odsouhlasili prodej areálu za 34 miliony korun dvěma lékařům MUDr. Špičkovi a MUDr. Prokopenkovi, kteří chtěli vybudovat léčebné sanatorium. Jejich plán zkrachoval přibližně po 4 letech.

- Červen 1993: Došlo k podpisu smlouvy a noví majitelé následně převedli peníze na účty městy Prachatice.

- Rok 1997: akcie byly prodány firmě Grypus, která převzala veškeré závazky společnosti Lázně sv. Markéty.

- Rok 1997: O areál projevil zájem prachatický podnikatel Stanislav Žák, který chtěl na Lázních sv. Markéty vybudovat Centrum východní medicíny. Nenašel se ale investor.

- Duben 1999: Akcie společnosti získali Jiří Nečekal a Ema Rajtmajerová. Chtěli z lázní mít léčebné sanatorium pro pacienty s gynekologickými potížemi.

- Únor 2001: Město Prachatice kupuje areál Lázní sv. Markéty zpět do svého vlastnictví za 6,1 milionu korun. V plánu mělo obnovit ve městě tradici lázeňství.

- Červenec až listopad 2001: Vznikla společnost Léčebné centrum sv. Markéty, jejímiž zakladateli jsou město Prachatice a firma PrachStav, zároveň společnost zveřejnila, že zahájení činnosti centra je naplánováno na červenec 2003. Odhadované náklady tehdy byly 200 milionů korun. Město tehdy mělo 50 procentní podíl. Došlo k demolici budov.

- Rok 2002: Do společnosti město Prachatice vložilo soubor pozemků v hodnotě 1,1 milionu korun. Existuje projekt, jak by mělo Léčebné centrum Lázně sv. Markéty vypadat.

- Rok 2004: Došlo ke snížení procentuálního podílu vlastnictví akcií ve společnosti Lázně sv. Markéty. V roce 2004 mělo město 24,5 %. Společnost stále řeší architektonické přípravy a studie projektu. Celkový rozpočet se zvyšuje z 300 na 900 milionů korun. V červnu do hry vstupuje podnikatel Ladislav Marek a navyšuje základní kapitál společnosti tak, aby jeho podíl byl 50,9 procenta akcií.

- Rok 2005: Společnost neúspěšně žádá o dotace z ROP Jihozápad. Dotaci ve výši 35 milionů korun přislíbil Jihočeský kraj.

- Roky 2006 až 2008: Další neúspěšné žádosti o dotace z fondů Evropské unie.

Prosinec 2009: Zahájena spolupráce se společností StavArt s.r.o. na pozici manažera Projektu a architektonickou kanceláří m4 architekti s.r.o. na pozici architekta projektu. Byla přehodnocena celková filosofie Projektu z hlediska orientace na cílové skupiny zákazníků a funkční náplně. Bylo rozhodnuto o redukci stavebních objemů při zachování funkčních kapacit. Městu se opět snížilo procento vlastnictví akcií, a to na 15 procent. Ty má až do současnosti.

- Duben 2010: Dokončena a odsouhlasena Studie nového řešení Projektu Léčebného centra sv. Markéty.

- Červen 2010: Proběhla řádná valná hromada akcionářů společnosti, která schválila změnu obchodního názvu společnosti na Resort sv. Markéty Prachatice a.s.

- Červenec 2010: Podána žádost o změnu stavby před jejím dokončením na novou koncepci objektu Hotelu s integrovaným Akvaparkem.

- Srpen 2010: Podána žádost o dotaci v rámci 11. výzvy ROP NUTS II. Jihozápad

- Říjen 2010: Oznámení o kladném výsledku hodnocení přijatelnosti Projektu pro žádost o dotaci v rámci 11. výzvy ROP NUTS II. Jihozápad.

- Prosinec 2010: Bylo na veřejném zasedání zastupitelstva PT hlasováním potvrzena smlouva mezi PT a Resortem sv. Markéty Prachatice a.s. o dotaci ve výši 60 mil Kč a to po uvedení Projektu do provozu.

- Březen 2011: Byla podána petice občanů na záchranu dubu pyramidálního a lip.

- Duben 2011: Proběhlo veřejné projednání petice občanů za záchranu stromů a následně úprava projektové dokumentace, která řeší zachování dubu pyramidálního. Podpis smlouvy s budoucím provozovatelem o zajištění technických konzultací v souvislosti s realizací Projektu. V létě 2011 mělo dojít k zahájení celé stavby.

- Květen 2011: Došlo k posunutí termínu zahájení stavby i jejího ukončení o jeden rok. Zahájení provozu celého komplexu bylo stanoveno na jaro 2014.

- V letech 2011 až 2015: Nepodařilo se sehnat investora a tedy ani začít se stavbou areálu. Valná hromada společnosti se sešla vždy jednou za rok.

- Prosinec 2015: Společnost Resort sv. Markéty požádala akcionáře o ukončení projektu a likvidaci společnosti. Valná hromada společnosti Resort sv. Markéty to odsouhlasila.

- Od ledna 2016 probíhá likvidace společnosti Lázně sv. Markéty.