Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavy fotografií Vladislava Hoška, řezeb Jana Novotného, obrazů Pavla Pavelky, historie spolku Vltavan z Purkarce, historických fotografií, výrobků žáků a studentů, grafických prací, historických učebních pomůcek, dokumentů z historie školy (tabla atd.). V dílnách, vestibulu a na chodbách byly k vidění prezentace firem, v hale v blízkosti školy CNC centrum.

Úryvek ze zakládací listiny průmyslové školy ve Volyni:

Léta Páně tisícího osmistého šedesátého čtvrtého za panování krále Františka Josefa a vladařství náměstka jeho v království Českém Richarda hraběte Belcrediho, když obec Volyňskou spravovali purkmistr Jan Hödl a radové Jáchym Minibergr, František Harmach a Dr. Václav Niklas a když nad touto správou bděli výborové: Vojtěch Majer, Kajetán Kafka, Hynek Votava, Jan Alter, Jan Lom, Jindřich Fiala, Josef Prokop, Antonín Prokop, Tomáš Mařík, Filip Vanžura, Josef Prušák, Josef Lom, Felix Uhlík a František Boháč, když o duchovní správu péči měl děkan P. František Gundermann bylo ustavičně u veřejném mínění nářky na kleslost zanedbaného řemeslnictva Českého slyšeti a obcím kladeno na srdce, aby školy proň zakládaly. Tedy obec Volyňská byla první v Čechách, která nahlížíc potřebu školy průmyslové na návrh Vojtěcha Majera v zasedání zastupitelstva městského dne 3. září 1864 o zřízení takové školy jednohlasně se usnesla.

Dr. Majer, ředitel pražské průmyslové školy byl o radu požádán, s kterou ochotně radě městské přispěl. V sezení zastupitelstva dne 15. září předložil osobně plán průmyslové školy, který jednohlasně schválen byv později tiskem vyšel.

Vše najdete na https://www.evolyne.cz/web/historie-skoly/