Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů už by měli mít všichni voliči u sebe. 4. října končila lhůta na jejich roznesení.

V případě, že by došlo k k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady.

Seznam volebních místností v jednotlivých volebních okrscích najdou lidé na obvyklých vývěsních místech svého obecního či městského úřadu. Je-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, starosta obce uvede, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků, a oznámení zveřejní na území každého z nich.

Pozor na některé nepovolené úpravy hlasovacích lístků. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Kdo je volič?
Ke krajským volbám může jít občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje, nebo na území vojenského újezdu v územním obvodu kraje. 

Způsob hlasování:
- Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.
- V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat.
- Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u čtyř kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než čtyřem kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží.