Proč musí dopravci přijít na živnostenský úřad?
Povinnost se týká dopravců, kteří provozují dopravu tzv. „velkými vozidly", to znamená vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlem určeným pro přepravu více než 9 osob.
Živnostenské úřady nemusí podnikatele vyzývat k jednání ani je jinak upozorňovat na změnu zákona, protože však chápeme, že každý podnikatel nesleduje denně změny zákonů, zahájil náš úřad informační kampaň, podnikatele kontaktujeme telefonicky, e-mailem i písemně, a snažíme se je na nové povinnosti dopravců upozornit. Pokud v evidenci nemáme k dispozici aktuální kontaktní údaje, potom se podnikatel nemusí o změně zákona včas dozvědět.

Musí podnikatelé za oznámení platit správní poplatek?
Ne, na transformaci živnostenského oprávnění se nevztahuje žádný poplatek, k podání je potřebné doložit doklady o splnění podmínky usazení, dobré pověsti, osvědčení o finanční způsobilosti a osvědčení o odborné způsobilosti. Doklady o usazení a dobré pověsti dopravci bez problémů plní, finanční a odborná způsobilost je trochu komplikovaná, protože dopravci se musí obrátit na Krajský úřad JČ kraje, odbor dopravy.
Nové povinnosti má i odpovědný zástupce, novela zákona o dopravě vycházející z nařízení EU na něj klade zvýšené nároky a požaduje účinné a nepřetržité řízení dopravní činnosti podniku. Proto je k žádosti o transformaci požadován doklad prokazující skutečnou vazbu mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem (např. pracovní smlouvu – je-li odpovědný zástupce zaměstnanec), výpis z obchodního rejstříku (je-li odpovědný zástupce jediným jednatelem společnosti). V případech, kdy nebude doložena přímá vazba, je výkon funkce odpovědného zástupce omezen jen na 4 dopravce a maximálně 50 vozidel v součtu u všech subjektů.

Týká se změna i podnikatelů, kteří mají živnost přerušenou?
Ano týká, podle výkladu ministerstva dopravy se povinnosti týkají i dopravců, kteří mají živnost přerušenou. Pokud tedy chtějí v budoucnu jezdit velkými vozidly, musí do 1.6. 2013 přijít na živnostenský úřad a doložit všechny požadované doklady, a to i když provozování živnosti přerušili. Pozitivní je snad jen informace, že podání mohou učinit na jakémkoliv živnostenském úřadu.

Co se stane s těmi, kteří se do 1. června 2013 na živnostenský úřad nedostaví? Čekají je nějaké sankce?
Pokud podnikatel nepožádá o změnu rozsahu předmětu podnikání a nedoloží příslušné doklady, změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese a omezí rozsah předmětu podnikání na dopravu „malými vozidly". Podnikatel ovšem může kdykoli později opětovně požádat o rozšíření koncese na velkou dopravu. Bude však muset uhradit správní poplatek a samozřejmě doložit splnění všech požadovaných náležitostí.
Takže doporučuji dopravcům, aby opravdu nenechávali vyřízení této záležitosti až na poslední chvíli. Lze předpokládat, že v květnu budou muset na úřadě dlouhé hodiny čekat, zatímco v současné době je čekací doba nepoměrně kratší. 

Vysvětlení:
• osvědčení o finanční způsobilosti – tento doklad komplikuje situaci zejména fyzickým osobám, jež vedou daňovou evidenci. Po změně zákona o dopravě již nestačí prokázat dostupné finanční prostředky (ve výši 225 720 Kč na 1 vozidlo a 125 400 Kč na každé další) potvrzenou účetní závěrkou, tak jak tomu bylo v minulých letech. Dopravci s menším počtem vozidel proto obvykle uzavírají smlouvy s pojišťovnou, mohou se prokázat také bankovní zárukou, další variantou je přejít na vedení účetnictví. Bohužel, všechny možnosti jsou spojeny s náklady dopravců.
• osvědčení o odborné způsobilosti podnikatele nebo odpovědného zástupce – doporučujeme všem dopravcům požádat dopravní úřad o vydání nového osvědčení, neboť u dříve vydaných osvědčení, v případech kdy odborná způsobilost byla zcela nebo zčásti nahrazena maturitním vysvědčením, zaniká odborná způsobilost uplynutím lhůty (tj. dnem 31.5. 2014)!