Děje se tak v rámci Týdne sociálních služeb, který vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR společně s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR. "Domov v Mačkově můžete navštívit od 9 do 14 hodin," říká vedoucí domova Petra Otčenášková.

Základním posláním Domova PETRA Mačkov, který je zřizován Jihočeským krajem, je podpořit uživatele pobytových služeb sociální péče žít plnohodnotným a spokojeným životem.

V pobytové sociální službě domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytována služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Kapacita této služby je 70 lůžek, věková hranice od 3 let věku.

Dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., služba obsahuje tyto základní činnosti:
poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

V domově PETRA Mačkov je služba realizována na 3 odděleních – Včela, Beruška a Motýl.

Základem péče je péče a podpory je zejména péče ošetřovatelská, lékařská a rehabilitační. Kromě ní pak ještě péče terapeutická, vzdělávací a výchovná.

Oddělení jsou účelně a moderně vybavena. Typický je tzv. stropní pojezdový zvedací systém na dvou odděleních, který splňuje funkci zvedáků, chodítek apod. Pro uživatele je transport příjemný a personálu slouží používání systému k usnadnění namáhavé fyzické práce. I imobilní klient se za jeho pomoci dostane velmi lehce např. i do bazénu nebo do ordinace lékaře.

Protože tuto službu využívají zejména klienti s těžkým kombinovaným postižením, jsou pokoje vybaveny polohovacími lůžky s antidekubitním systémem a množstvím různých polohovacích pomůcek, které denně používá odborně školený personál.

Klienti mají možnost zapojit se nejen aktivizační činnosti přímo na jednotlivých odděleních v prostorných hernách, ale mohou dle svých možností využít např. hipoterapii, bazénový komplex přímo v domově, muzikoterapii, skupinové cvičení, taneční při speciálních tancích s vozíky a další aktivity, které domov nabízí.

Terapeutické dílny

Kromě toho může ještě klient využít další sociální službu, a to jsou sociálně terapeutické dílny, které jsou přímo v domově, a přístup do nich je také bezbariérový. Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani na chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Chráněné bydlení

V pobytové službě chráněné bydlení je poskytována služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Kapacita této služby je v současné době přechodně navýšena z 52 na 57 lůžek, věková hranice od 18 let věku.