Na Kontaktním pracovišti úřadu práce ČR ve Strakonicích je v současné době registrováno 1980 uchazečů o zaměstnání, kteří mají evidenci delší než pět měsíců. Z tohoto počtu je s dobou evidence nad 12 měsíců registrováno 1387 uchazečů o zaměstnání.

Tato čísla uvedla ředitelka kontaktního pracoviště Marie Kalbáčová.

Z počtu 1980 dlouhodobě evidovaných uchazečů je registrováno přes 26 procent osob se zdravotním postižením, kteří mají vzhledem ke svému zdravotnímu stavu ztížené možnosti nalezení vhodného pracovního uplatnění na trhu práce. „Již na počátku evidence na ÚP jsou uchazeči informováni o jeho službách v rámci individuálního poradenství. Kde mohou vyhodnotit svoji situaci ve vztahu k trhu práce a získat informace o způsobech hledání zaměstnání, pravidlech psaní životopisu, možnostech studia nebo rekvalifikace pro zvýšení kvalifikace, případně řešení osobní situace, pokud je omezuje v hledání zaměstnání a tím napomoci předejít dlouhodobé evidenci," dodala Marie Kalbáčová.

Nezaměstnaných na okrese Strakonice bylo k poslednímu lednu letošního roku 3356.

- Po pěti měsících evidence je s každým uchazečem sepisován individuální akční plán (IAP), který vypracovává poradce úřadu práce za součinnosti uchazeče o zaměstnání. Obsahem je zejména stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. Při určování obsahu IAP se vychází z dosažené kvalifikace, zdravotního stavu, možností a schopností uchazeče o zaměstnání.

- Uchazečům jsou nabízena volná místa na základě požadavků zaměstnavatelů, mohou být posíláni na vhodné místo s doporučením od úřadu práce, případně jsou zařazováni do výběrových řízení.

Pokud mají kvalifikaci nevhodnou pro místní trh práce, jsou jim nabízeny nebo doporučovány možnosti rekvalifikačních kurzů.

- Dále mohou být zařazeni na skupinové poradenství, kde se s nimi po dobu několika dní intenzivně pracuje (možnosti trhu práce, aktivní politika zaměstnanosti, životopis a pracovní pohovor), případně na tzv. bilanční diagnostiku, kde prochází testováním kompetencí pro trh práce a pohovorem s psychologem, který doporučí další vhodný postup a aktivity.

- V současné době mohou být uchazeči z vybraných skupin zařazeni do projektů Evropského sociálního fondu. Pro uchazeče na 45 let je to projekt Dobrá práce v Jihočeském kraji II, pro absolventy projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihočeském kraji.

Dlouhodobě nezaměstnaní patří do skupiny osob, na něž zaměstnavatelé mohou získat příspěvek na mzdové náklady v rámci aktivní politiky zaměstnanosti – společensky účelná pracovní místa, veřejně prospěšné práce.

- V lednu a únoru roku 2015 bylo Kontaktním pracovištěm ÚP ČR Strakonice finančně podpořeno vytvoření 88 společensky účelných pracovních míst. V rámci veřejně prospěšných prací bylo zatím schváleno 37 pracovních příležitostí a dalších cca 120 těchto pracovních míst je v jednání.