Před rokem si ředitel Dětského domova ve Volyni Jiří Pán nepřipouštěl, že by došlo ke zrušení ústavní péče (Strakonický deník, 24. dubna 2013). Začátkem roku však vstoupila v platnost novela občanského zákona 89/2012Sb, která dává přednost pěstounské péči a hrozící zánik dětských domovů má tak stále reálnější obrysy.

Přesto je Jiří Pán přesvědčen, že ke zrušení volyňského domova nedojde. „Naše zařízení pracuje dobře, má dostatečně odborně vyškolený kolektiv pracovníků. Jejich erudice bude potřebná i v dalším období, neboť stále není dostatek pěstounů, kteří by je zastoupili," míní.

Ústavní výchova a umístění jedinců do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základně soudního rozhodnutí byla v loňském roce podle Radka Šímy z oddělení informací a styku s veřejností Jihočeského kraje nařízena ve 145 případech. V roce 2011 to bylo ve 188 případech. Pokles se nelíbí Jiřímu Pánovi. „V současné době je trend ústavní výchovu nenařizovat," myslí si.

Jihočeský kraj aktuálně eviduje 410 dětí, které žijí mimo biologické rodiny. Pěstounských rodin je ale nedostatek. „Potřebujeme tolerantní pěstouny s výchovnými zkušenostmi, kteří by dokázali přijmout děti právě takové jaké jsou, byli pro ně oporou a jistotou v jejich obtížné situaci," řekl Deníku Radek Šíma.

Současně je podle něj potřeba posílit prevenci a služby pro rodiny tak, aby děti nemusely být odebírány, a pokud k tomu dojde, aby se mohly po překonání krize zase vrátit zpět k rodičům.

V České republice žije mimo svou vlastní rodinu jedenáct tisíc dětí.

Pěstounská péče může existovat vedle dětského domova

Volyně - Na začátku letošního roku vstoupila v platnost novela občanského zákona 89/2012Sb. Ta dává přednost pěstounské péči před dětskými domovy. Těm tak hrozí postupný zánik. Ředitel volyňského dětského domova Jiří Pán zavření domovů nevěří. „Nejsem pesimista," říká.

Jaký má podle vás význam dětský domov a jaký pěstounská péče?
Dětský domov je státní zařízení. Pečuje o děti ve věku od pěti do osmnácti let. Zajišťuje jejich výchovu, vzdělání, rozvoj jejich schopností a další. V dětském domově jsou odborně vyškolení pracovníci – etopedi, speciální pedagogové a jiní, kteří si dovedou poradit i s problematickým dítětem, zdravotním, sociálním i mentálním hendikepem.
Pěstouni ve většině případů projdou jen určitou několikahodinovou přípravou a mají zkušenosti z výchovy svých vlastních potomků.
Mají většinou zájem o malé, roztomilé děťátko. Málokterý pěstoun si představí, že by se měl starat o patnáctiletého puberťáka, který kouří, je psychicky deprimován situací, do které se nedostal vlastní vinou. Takových dětí je v dětských domovech v poslední době většina. Dostaly se do dětského domova díky nevšímavosti společnosti a průtahům v soudním rozhodování.
Za dobu mé praxe v dětském domově se vrátila řada dětí z pěstounské péče zpět do péče dětského domova.

Co by měl zvážit ten, kdo uvažuje o tom, stát se pěstounem?
Neměl by dát na to, co v současné době říkají pracovníci ministerstva práce a sociálních věcí, a sice, že za 52 hodin se dá vyškolit odborník na výchovu – pěstoun. I dlouholetí, vysokoškolsky vzdělaní pracovníci mnohdy mají starosti s tím, jak daného jedince usměrnit tam, kam je to potřeba.
Nechci odrazovat zájemce od pěstounství, ale domnívám se, že je toto závažné životní a rodinné rozhodnutí třeba dostatečně promyslet. Při rozhodování by měl být prioritní citový vztah k dítěti, nikoliv finanční prospěch.
Mám za to, že mohou vedle sebe existovat obě formy péče, aniž by zastánci té či oné varianty se na sebe tvářili nepřátelsky.
Domnívám se, že než někdo přijme úlohu pěstouna, měl by si zkusit hostitelskou péči, tedy dlouhodobý, opakovaný kontakt s dítětem žijícím v dětském domově.
Hostitelská péče není termín definovaný zákonem ani vyhláškou, ale je umožněn zákonem o sociálně právní ochraně dětí, který je účinný od 1. dubna 2000. V našich podmínkách okresu však nerealizovaný.

Jak taková hostitelská péče vypadá v praxi?
Dítě z dětského domova má možnost poznat život v rodině, ač nebiologické. V tomto vztahu se jedná o návštěvy dítěte v dětském domově a návštěvy dítěte u hostitelů na víkendy či prázdniny.
Hostitelská péče je vhodná u starších dětí nad 10 let. Takový jedinec je už schopen pochopit, zda mu bude lépe v biologické rodině, náhradní rodině nebo v dětském domově. Trvá-li hostitelská péče delší dobu, mohou se vytvořit i určitá citová pouta, dítě bude mít individuální péči, bude přijímáno takové jaké je.
Cílem této péče je dát dítěti pocit poznat fungující rodinu. Hostitel nemá žádnou finanční kompenzaci ze strany státu.
Hostitelská péče může přejít v péči pěstounskou, a to je pak přínosné.
I zde se však musí brát v potaz řada otázek – má rodina vlastní děti, přijmou ony hosta jako člena rodiny, budou společně vycházet, nebo budou jeden druhému rivalem?

Jak funguje pěstounská péče?
Pěstounská péče je jiný druh péče o jedince. Je založen na tom, že pěstounem se může stát je ten, kterého ustavil soud. Může dítě zastupovat v běžných záležitostech, ale nemá práva biologického rodiče. Právní vztah končí dosažením plnoletosti. Zákonnými zástupci dítěte zůstávají biologičtí rodiče, kteří mají právo jej navštěvovat, rozhodovat o důležitých věcech v jeho životě.

Kdo přichází do dětského domova?
Podle novely nikdo. Soudy nedávají předběžná opatření, ani ústavní výchovu.
V době nedávno minulé to ale byli například jedinci, kteří ohrožovali bezpečnost svého okolí, nebo svoji samotnou. Velice těžko se vedou k normálnímu způsobu života, kde jsou určitá pravidla skládající se z práv, ale i povinností.
Před deseti lety byl jedinec, který vyrůstal v nevhodných podmínkách, rozhodnutím soudu odebrán z rodiny, umístěn do diagnostického ústavu, který odborně posoudil jedincovy nedostatky a poté jej umístil do dětského domova, kde o něj opět pečovali odborníci.
Tehdy se dosahovalo i řady úspěchů ve výchově a nebyly obavy jako dnes, že jedinec bude chtít ze zařízení utéci a napadne vychovatele, jak se v poslední době v několika zařízeních už stalo. Takovému jedinci je jedno, zda pracovníka zmrzačí, přivodí mu dlouhodobá psychická traumata či jej dokonce i usmrtí.
Ve funkci ředitele domova jste dlouho, jak ze své pozice vnímáte pěstounskou péči?
Pěstounská péče existovala a existuje. Pokud je kvalitní a dítě v ní umístěné nijak nestrádá, je spokojené, rozvíjí se, je to ku prospěchu daného jedince.
Pokud však dochází k tomu, že péče není kvalitní, dítě z ní utíká, žádá návrat do dětského domova, je to impuls pro příslušné orgány k zamyšlení se nad rodinou, která péči vykonávala, zda je pro tuto činnost rodinou vhodnou.

Jak by se zrušení dětského domova dotklo vašeho zařízení a vašich zaměstnanců. Myslíte si, že k tomu nakonec dojde?
Nejsem pesimista a myslím, že naše zařízení pracuje dobře, má dostatečně odborně vyškolený kolektiv pracovníků a že jejich erudice bude potřebná i v dalším období, neboť stále není dostatek pěstounů, kteří by je zastoupili.
Druhým důvodem, proč si myslím, že dětské domovy nebudou zrušeny, je skutečnost, že ne každé dítě je pro pěstounskou péči vhodné a nebo do ní chce vstoupit.
Třetí důvod vidím v tom, že je hodně dětí, které přicházejí do péče domova s určitými zdravotními, psychickými nedostatky a o ně se bude muset někdo postarat, takové jedince většinou pěstouni nechtějí.
Čtvrtý důvod hovořící pro zachování dětských domovů je fakt, že mnohá pěstounská péče nesplní své poslání a bude se muset dítě z této pěstounské rodiny někam umístit, a to bude dětský domov. Nechci zvažovat psychický stav takového jedince.
Možná, že by se našlo i více důvodů, které by hovořily ve prospěch setrvání těchto osvědčených školských státních zařízení.
Pokud by se i stalo, že by byl dětský domov uzavřen, znamenalo by to navýšení nezaměstnanosti v okrese o 30 pracovníků v produktivním věku.
Budova by se jistě využila na jiné možná i sociální zařízení jako je domov pro seniory, matky samoživitelky s dětmi a jiné.
Tam by v případě zájmu zřizovatele tohoto nového subjektu mohla většina stávajících zaměstnanců nalézt práci, neboť jsou odborně dostatečně připraveni.

Pěstounská péče je finančně podpořena

Pěstounská péče je finančně podpořena státem – dávkami pěstounské péče, které jsou upraveny v zákoně o sociálně – právní ochraně dětí. Pěstounovi a dítěti svěřenému do pěstounské péče může vzniknout nárok i na dávky státní sociální podpory.
0 Odměny pěstounovi jsou od 1. ledna 2013 považovány za plat, odvádí se z nich tedy sociální, zdravotní a důchodové pojištění spolu se zálohou na dani.
0 Nově jsou také odměňováni pěstouni na přechodnou dobu, kteří mají nárok na zajištění i v době, kdy čekají na přijetí dítěte.

Výše odměn:

V pěstounské péči 
1 dítě: 8 000 korun měsíčně
2 děti: 12 000 korun měsíčně

Odměna pěstouna na přechodnou dobu
Po zařazení do evidence v době před přijetím dítěte: 20 000 korun měsíčně
Po přijetí 1 dítěte: 24 000 korun měsíčně
Každé další dítě:   + 4 000 korun měsíčně

ZDROJ: INFORMAČNÍ BROŽURA HLEDÁME RODIČE