"Chovatelka nahlásila krajské veterinární správě postupný úhyn šesti slepic. Další kusy v chovu vykazovaly klinické příznaky typické pro nákazu ptačí chřipkou. Veterinární inspektoři proto neprodleně zahájili v chovu šetření, přijali předběžná opatření a odeslali uhynulé kusy drůbeže k vyšetření do Státního veterinárního ústavu (SVÚ) Praha. V malochovu se původně nacházelo 56 kusů hrabavé a vodní drůbeže (34 ks slepic, 16 kachen, 3 husy, 3 krůty)," řekl tiskový mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček

Laboratorní testy SVÚ Praha u uhynulých kusů drůbeže potvrdily ptačí chřipku subtypu H5. Zbývající drůbež v chovu bude utracena. Drůbež v chovu byla v kontaktu s divokými kachnami žijícími na řece Otavě, která přímo hraničí s chovem. Navíc chovatelka zajišťovala napájení drůbeže právě z nedaleké řeky.

Ilustrační foto.
Ohnisko ptačí chřipky na Benešovsku přidělává práci i jihočeským veterinářům

Tak jako v předchozích případech i okolo nového ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů. V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření. V rámci mimořádných veterinárních opatření bude zejména omezen pohyb drůbeže do a z pásem a budou provedeny soupisy chovů drůbeže.

Základním preventivním opatřením proti zavlečení nákazy je chov drůbeže v uzavřených objektech a zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky. U chovů, kde není možné zajistit umístění v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, která minimalizují rizika kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků, například umístit vodu a krmivo pod přístřešek, zabránit pohybu drůbeže na vodních plochách, kde jsou volně žijící ptáci. Dalším možným opatřením je zasíťování výběhů apod. Případné podezření na výskyt nákazy, což je zvýšený úhyn drůbeže, náhlý pokles snášky nebo příjmu krmiva, je třeba nahlásit na krajskou veterinární správu.

Nařízení státní veterinární správy 

Na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – ptačí chřipky- v katastrálním území Katovice, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj, v součinnosti s Městským úřadem Strakonice, nařizuje toto mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – ptačí chřipky. 

Vzhledem k ohnisku nákazy bylo vymezeno ochranné pásmo a pásmo dozoru. Do ochranného pásma spadají, v rámci města Strakonice, celá katastrální území Dražejov u Strakonic a Střela. Do pásma dozoru pak celá katastrální území Strakonice, Nové Strakonice, Hajská a Přední Ptákovice.

Všem chovatelům ptáků v ochranném pásmu se nařizuje zajistit opatření biologické bezpečnosti pro drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí, především:

- Umístit ptáky do uzavřených prostor a zamezit jejich styku s volně žijícím ptactvem

- Zákaz přemisťování nebo rozmetávání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy z chovu

- Zákaz pohybu a přepravy drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí po pozemních komunikacích, kromě výjimek 

Všem chovatelům ptáků v pásmu dozoru se nařizuje především:

- Zákaz veškerého pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec, který nebyl ohlášen 24 hodin předem Krajské veterinární správě

- Zákaz přemisťování nebo rozmetávání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy z chovu bez ohlášení 24 hodin předem Krajské veterinární správě

 V příštím týdnu zároveň proběhne v ochranném pásmu a v pásmu dozoru soupis všech hospodářství a komerčně drůbežářských hospodářství, kde je chována drůbež nebo jiní ptáci chovaní v zajetí. Přesné znění vyhlášených opatření, včetně výjimek je k dispozici na MěÚ Strakonice, odboru životního prostředí, na úředních deskách a na elektronické úřední desce městského úřadu Strakonice.