Náklady na celou stavbu dosáhnou 13 milionů korun včetně DPH. Projekt bude financován dvěma investory Městem Vodňany a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR). Projektová dokumentace je připravená a v březnu dojde k vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby. Stavební práce budou probíhat v délce tří měsíců a dokončeny budou na podzim.

„Hlavním účelem této stavby je výstavba nového rámového mostu v místě stávajícího mostu 22-045 na silnici I/22. Při částečném zahloubení nové cyklostezky o délce cirka 40 metrů, která bude vedena mostem společně s vodotečí, bude vybudován bezpečný přechod pro chodce a cyklisty přes, respektive pod silnicí. Vybudování cyklostezky je důležité z hlediska bezpečnosti provozu,“ řekl Vlastimil Motlík, investiční referent ŘSD ČR.

Oddělení cyklostezky a nového koryta bude zajišťovat opěrná zeď se zábradlím do výšky 1,3 metru. Z důvodu dodržení podjezdného profilu 2,5 metru pod mostem dojde k zahloubení překládaného koryta, a tudíž jeho napojení na stávající dno koryta bude na délce 180 metrů za výtokem z podmostí. „Prohloubené koryto vodního toku křižuje metalický kabel společnosti CETIN a vysokotlaký plynovod společnosti E.ON. Jsou tedy navrženy hloubkové přeložky těchto inženýrských sítí. Město Vodňany se na rekonstrukci podílí částkou 1, 5 milionu korun, která zahrnuje stavbu cyklostezky, úpravu potoka a přeložky kabelů,“ informovala Blanka Vykusová, projektová manažerka města Vodňany.

Na počátku vlastní stavby bude vybudována provizorní panelová komunikace přiléhající k současné silnici I/22. Po tomto provizoriu bude veden veškerý provoz. Proto nebude značena žádná delší objízdná trasa, která by zvýšenou měrou zatěžovala přilehlé obce.