Ty je možné předkládat pouze v písemné formě. navíc musí přihláška obsahovat životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech k dané profesi, výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než tři měsíce a ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Účastníci budou o dalším průběhu výběrového řízení písemně vyrozuměni nejpozději do 31. ledna 2020.