V roce 2021 jsou v rozpočtu Blatné schváleny nemalé finanční částky na pořízení projektových dokumentací. "Pokud chceme být úspěšní v čerpání dotací, je potřeba mít projekty připraveny po administrativní stránce. Zmínila bych projektovou dokumentaci na novou čističku odpadních vod v částce pět milionů korun," řekla starostka Kateřina Malečková.

Jaké budou TOP investice v Blatné pro letošní rok? Můžete trochu přiblížit tu největší nebo nejzásadnější?

Výstavba nové čističky odpadních vod je pro město zásadní, protože přísné limity pro vypouštění odpadních vod městu jinou možnost než výstavbu nového objektu neumožňují. V rozpočtu je dále schválena částka 1,1 mil. Kč na vypsání architektonické soutěže na výstavbu víceúčelové sportovní haly, 800 tis. Kč na projektovou dokumentaci venkovního zimního kluziště a projektové dokumentace týkající se přípravy lokality Sahara na výstavbu rodinných domů.

Tento rok bychom chtěli zahájit výstavbu nových autobusových zastávek v ul. Palackého za cca 6,5 mil. Kč. To je z mého pohledu nejvýznamnější investice. Kromě nových autobusových zastávek dojde k rekonstrukci parkoviště pro osobní automobily, vysazení zeleně a umístění nového mobiliáře. V roce 2021 je naplánována oprava komunikace na Tržišti včetně chodníků a veřejného osvětlení za cca 3 mil. Kč, dále opravy komunikací na osadách a opravy chodníků ve městě např. v ul. Paštická a v ul. Sadová. Z investic bych ještě zmínila komunikaci Na Hřebeni a ul. Řečická a spolufinancování inženýrských sítí v lokalitě Na Růžových plantážích.

Co se loni s ohledem na situaci podařilo a čemu pandemie zabránila?

Největší investiční prostředky byly v loňském roce vynaloženy na dostavbu a vybavení nové budovy Základní školy T. G. Masaryka v nádvorní části školy, dokončení IV. etapy skládky komunálního odpadu v Němčicích, vybudování parkoviště v ul. Paštická nad Poliklinikou, instalace nového protipovodňového opatření včetně výměny městského rozhlasu. Dokončení výstavby sběrného dvora Ve Škalí bylo posledním krokem pro vybudování kompletního odpadového střediska, které provozují Technické služby města Blatné s.r.o. Město Blatná zodpovědně přistupuje k nakládání s odpady, provozujeme dotříďovací linku na separovaný odpad, rozšiřujeme stanoviště na separovaný odpad včetně míst na sběr bioodpadu, který zpracováváme na vlastní kompostárně, občany motivujeme programem Třídíme.

Loni v květnu bylo jasné, že musíme přehodnotit vzhledem k vývoji v celé republice naše plánované investice. Zastupitelé se shodli, že je potřeba dokončit rozjeté investiční akce, akce, na které máme již podepsané smlouvy a vysoutěžené dodavatele, a akce, na které obdržíme dotaci. Další investice jsme pozastavili a to např. půdní vestavbu ZŠ T. G. Masaryka za 15,5 mil. Kč, vybudování komunikace v ul. Řečická. Upravené výdaje rozpočtu byly čerpány jen z 83 % (nečerpáno 37 mil. Kč).

O kolik peněz připravil Blatnou koronavirus?

Koronavirus se projevil především na výši daňových příjmů, které dosáhly 92 % schváleného rozpočtu tj. cca 10 mil. Kč. Propad daňových příjmů byl částečně kompenzován příspěvkem ze státního rozpočtu ve výši 8,2 mil. Kč. Mimo sdílené daně došlo k propadu u správních poplatků, poplatku za parkovné a za pokuty. Bylo prominuto nájemné v nebytových prostorech, které město pronajímá živnostníkům, byl prominut poplatek za předzahrádky.

Jak radnice pomáhá obyvatelům, ale i svým institucím?

• Aktuální pomoc pro občany města spočívá v možnosti testování antigenními testy na Covid - 19 přímo v Blatné. Město Blatná ve spolupráci s Nemocnicí Strakonice a.s. zajišťuje testování 2x týdně (ÚT a PÁ od 13 do 15 hodin). Testovací místnost je v bývalých kancelářích Technických služeb města Blatné s.r.o. – nádvoří budovy radnice tř. T. G. Masaryka 322. Rezervace probíhá telefonicky.

• Na zaměstnance sociálního odboru Městského úřadu Blatná se mohou obracet zájemci o zprostředkování registrace očkování, ale i s potřebou na zajištění nákupu, poskytnutí ochranných pomůcek. Zvýšená pomoc je věnována obyvatelům Domu s pečovatelskou službou v Blatné, kde se podařilo díky Nemocnici Strakonice a.s. zajistit očkování.

• Rada města na základě individuálních žádostí prominula nájemné z městských nebytových prostor za měsíce duben – červen 2020 a za říjen – prosinec 2020. Jednalo se o žádosti živnostníků a obchodníků, jejichž činnost byla z důvodu vyhlášení opatření Vládou ČR pozastavena. Byl prominut poplatek provozovatelům předzahrádek za rok 2020.

• Veškerá vládní opatření konzultujeme s našimi příspěvkovými organizacemi. Dle požadavků centrálně objednáváme ochranné pomůcky. Největší zátěž v této době zažívá Domov pro seniory Blatná. Jsem na zaměstnance velmi hrdá, pracují v extrémních podmínkách od loňského jara, ani v letních měsících neodložili roušky, stále přísně dodržují epidemiologická opatření. Samozřejmě obdivuji i trpělivost samotných klientů, odloučení od rodin je opravdu dlouhé.

• Prostřednictvím webových stránek operativně informujeme občany o aktuálních vládních opatřeních, ale vzhledem k současné praxi, kdy před doručením aktuálních vládních usnesení jsou již zaručeně správné informace šířeny přes internet, je toto naše snažení téměř zbytečné.

Příští rok budou komunální volby. Co byste jako starostka chtěla do jejich konání stihnout?

Já to takto nemám nastavené, že bych si napsala seznam a říkala si, co ještě stihnu a co už ne. Do voleb jsme s ROVNĚ (nezávislé sdružení kandidátů) šli s volebním programem, který se daří částečně plnit. Je ale nutné si uvědomit, že já jsem jedním z 15 zastupitelů, kteří o rozpočtu a rozvoji města rozhodují. Vše je věcí vzájemné domluvy a často i kompromisů, kdy osobní přání je potřeba podřídit většině. Nyní se nám do našich vizí vložil Covid, který nejenom ovlivňuje hospodaření, ale prodlužuje i přípravy akcí. Pracovní jednání jsou často rušena, v lepším případě probíhají on-line. Některé instituce pracují v omezeném režimu.

Věřím, že projekty, které jsou schváleny ve Strategickém plánu města Blatná, budou dokončeny v dalších volebních obdobích. Moc bych si přála dokončení výstavby autobusových zálivů v ul. Palackého včetně revitalizace celého prostoru, vybudování venkovního zimního kluziště a realizaci aktivit, které mají za cíl navázat na tradici pěstování růží a odkaz Jana Böhma.