„Je tu opět jaro, rozkvetly šeříky a blíží se den 8. května, kdy celá Česká republika, celá Evropa i celý svět oslaví Den vítězství. My všichni se s hlubokou pokorou skláníme k uctění památky padlých,“ řekl po položení věnce Starosta Václav Valhoda. Volynští občané si tak připomněli 73 let od konce šesti hrozných let teroru, ničení, poprav a strachu. Připomněli si každodenní obavy o životy jednotlivců i celého národa. Byl to boj o samotnou existenci. „Volyni osvobodili příslušníci 4. obrněné divize americké armády, kteří vstoupili do města dne 6. května 1945 okolo jedné hodiny odpoledne. Kontrolu nad osvobozeným územím poté převzali od 7. května 1945 do poloviny září 1945 příslušníci 94. pěší divize americké armády. Chtěl bych naše americké přátele ubezpečit a nejen je, ale i všechny ostatní, kteří se podíleli na osvobození České republiky, že nezapomínáme, komu vděčíme za svou existenci a za svou svobodu, “ doplnil Václav Valhoda.

V letošním roce si v České republice připomínáme další důležitá slavná či neslavná výročí v dějinách naší země. Oslavíme 25 let od vzniku České republiky a100 let od vzniku samostatného Československa. Také si připomeneme 50. let od vpádu v uvozovkách spřátelených armád vojenského paktu Varšavská smlouva v srpnu 1968 do naší vlasti. „Ze všech těchto jmenovaných výročí je nejvýznamnější 100 let od vzniku samostatného Československa. Nyní si dovolím použít část znění posledního odstavce „Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou“ (tzv. Washingtonské deklarace z 16. října 1918), jehož autorem byla Prozatímní vláda československá a na němž se mimo jiných významně podílel i náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Slova z prohlášení, která hodně rezonují i v současnosti. Slova, nad kterými je dobré se zamyslet. Slova, kterými bychom se měli inspirovat.

Cituji: „Československý stát bude republikou. Ve stálé snaze o pokrok zaručí úplnou svobodu svědomí, náboženství a vědy, literatury a umění, slova, tisku a práva shromažďovacího a petičního. Církev bude odloučena od státu. Naše demokracie bude spočívat na všeobecném právu hlasovacím: ženy budou postaveny politicky, sociálně a kulturně na roveň mužům. Práva menšiny budou chráněna poměrným zastoupením; národní menšiny budou požívat rovných práv.

Vláda bude mít formu parlamentární a bude uznávat zásady iniciativy a referenda. Stálé vojsko bude nahrazeno milicí. Ve své zahraniční politice přijme československý národ plnou část odpovědnosti za reorganizaci východní Evropy. Přijímá cele demokratický a sociální princip národností a souhlasí s naukou, že veškeré úmluvy a smlouvy mají být sjednávány otevřeně a upřímně, bez tajné diplomacie.
Naše ústava postará se o účinnou, rozumnou a spravedlivou vládu, která vyloučí jakékoliv zvláštní výsady a znemožní třídní zákonodárství.
Demokracie porazila teokratickou autokracii. Militarismus je zničen – demokracie je vítězná; - na základech demokracie lidstvo bude reorganizováno. Mocnosti temnoty sloužily vítězství světla – vytoužený věk lidstva vzchází.
Věříme v demokracii – věříme ve svobodu – a ve svobodu vždy větší a větší, tímto citátem doplnil proslov Václav Valhoda.