Podle rozsudku v přesně nezjištěné době nejprve nejméně od října 2012 do 4. 12. 2012, kdy byla poškozená hospitalizována na úrazovém oddělení Nemocnice v Českých Budějovicích, v obci na Budějovicku ve společném obydlí opakovaně v přesně nezjištěných intervalech fyzicky napadal svou manželku. Ta v důsledku toho utrpěla nejméně podkožní krevní výrony obličeje, hrudníku, rukou a dolních končetin, zlomeninu bází základního článku prstů, zranění levého lícního oblouku s následkem jeho mírného vpáčení, krevní výron ve stěně břišní, sériové zlomeniny žeber oboustranně, zjištěné právě při zmíněné hospitalizaci. Přijata k ní byla pro široce zející tržně-zhmožděnou ránu na hlavě, u níž nelze vyloučit, že mohla vzniknout pádem bez přímého působení obviněného, obdobně jako u dalších zjištěných zranění - zlomeniny trnových výběžků bederních obratlů, zlomeniny lopaty kosti kyčelní, u nichž nebylo možno vyloučit, že vznikla pády.

Ubližoval dál

Následně v době od propuštění z nemocnice po podepsání reversu 7. prosince 2012 do 14. září 2013, kdy byla manželka opětovně hospitalizována, tentokrát v Nemocnici v Českém Krumlově pro těžkou fyzickou slabost a metabolický rozvrat, ohrožující jí bezprostředně na životě, způsobil F. T. přímým fyzickým napadáním oblým tupým předmětem poškozené tržně zhmožděné rány na zádech, tržně poranění levého ramene, hrudníku a nadbřišku, zlomeniny obou lopatek, přičemž rozsáhlé četné jizvy lze hodnotit jako zranění těžké pro zohyzdění. Při této druhé hospitalizaci byla u poškozené zjištěny i stopy dalších zranění, neléčené zlomeniny loketních a dalších kostí, deformace ušních boltců, nosu a horního rtu, přičemž u těchto dalších nově zjištěných poranění nebylo možno vyloučit, že mohla vzniknout opakovanými pády poškozené a přiražením rukou poškozené pračkou.

Současně po celou dobu byla poškozená omezena ve styku se svou rodinou. Přes četná utrpěná zranění po celém těle nenavštěvovala lékaře, lékařskou pomoc nevyhledala, ani když se nacházela v přímém ohrožení života pro metabolický rozvrat, kdy ji do nemocnice odvezli rodiče obviněného, konstatoval soud.

Jednostranné hodnocení?

Obviněnému F. T. uložil šest let do věznice s ostrahou. Odvolání obviněného a státní zástupkyně krajský soud zamítl. F. T. podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS). Důkazy byly podle něho hodnoceny zcela jednostranně v jeho neprospěch. Řada uváděných zranění a zdravotních postižení poškozené nejsou v příčinné souvislosti s jeho jednáním. Došlo tak k deformaci skutku a umělému zvýšení intenzity jeho jednání. Pochybením je absence přesnějšího popsán mechanismu vzniku jednotlivých poranění. Nebylo popsáno žádné jeho jednání, které zapříčinilo, že poškozená nenavštěvovala lékaře. Fyzické napadání je zmiňováno ve zcela neurčitých intervalech. Soudy přehlížely argumenty obhajoby, což vedlo k porušení pravidel spravedlivého procesu. Nebylo prý bez pochyb zjištěno, jakým způsobem zranění a zdravotní obtíže poškozené vznikly a kdo je způsobil. Dle jeho názoru měl být vypracován znalecký posudek znaleckým ústavem, a to pro značnou složitost věci, kdy nebyl náležitě analyzován jejich partnerský vztah.

NS po prostudování spisu konstatoval, že obviněný pouze napadá soudy učiněná skutková zjištění. Svým dovoláním se pouze domáhá, aby na základě jiného hodnocení důkazů byl jiným způsobem posouzen skutek, pro který byl stíhán. zmiňuje neúplnost dokazování, neboť dle jeho názoru měl být pořízen znalecký posudek ústavu. K tomu NS podotkl, že to nebylo nutné, neboť závěry pořízených znaleckých posudků na sebe zcela evidentně navazovaly a tyto závěry se nijak nevylučovaly ani nezpochybňovaly. Nebylo pochyb ani o odborné odůvodněnosti pořízených znaleckých posudků.

V posuzovaném případě není mezi skutkovými zjištěními Okresního soudu v Českých Budějovicích a provedenými důkazy rozhodně žádný extrémní rozpor. Soudy přistupovaly k hodnocení důkazů velmi obezřetně a pečlivě. V žádném případě jejich postupem nedošlo ke zcela jednostrannému hodnocení důkazů, jak namítal obviněný. Soudy zaznamenaly také výpovědi osob, které nepotvrzovaly nějaké narušení vztahů v rodině. Šlo ale o svědky, s nimiž obviněný a poškozená udržovali jen běžné společenské, pracovní a přátelské styky, které nebyly natolik důvěrné, aby se mohly stát zdrojem bližších poznatků o skutečném stavu soužití obviněného s poškozenou, resp.
základem pro nějaké svěřování se ze strany poškozené. Soudy se nedopustily žádné deformace důkazů, ani jinak nevybočily z mezí jejich volného hodnocení. Jasně, srozumitelně, přehledně a logicky vyložily své hodnotící úvahy, přijatelně vysvětlily, jak překlenuly odlišnosti či rozpory, které v důkazech vyvstaly. To, že obviněný nesouhlasí se skutkovými zjištěními soudů, že se neztotožňuje se způsobem, jímž soudy hodnotily důkazy, a že nepovažuje rozsah provedeného dokazování za dostatečný, není dovolacím důvodem. 4 (Tdo 1580/2015)