Úmysl neprokázán

Uzavřel, že v projednávané věci do okamžiku skončení prvního jednání žalobce netvrdil žádné skutečnosti, z nichž by bylo možno v okolnosti založení žalované spatřovat úmyslný neúčinný úkon.  Skutková tvrzení v žalobě umožňovala předmětný právní úkon posoudit jako právní úkon bez přiměřeného protiplnění, žaloba však byla v projednávané věci podána opožděně, po uplynutí tříleté lhůty od zahájení insolvenčního řízení, během níž lze právním úkonům bez přiměřeného protiplnění odporovat.

Žalovaná navíc není ve věci pasivně legitimována, z úkonu neměla prospěch (neboť ta žádný obchodní podíl ve své společnosti nenabyla a ani nabýt nemohla), ale ostatní zakládající společníci, jejichž obchodní podíly měly být stanoveny - vzhledem k výši vkladů jednotlivých společníků - v jiném poměru.

Konkurzní správce podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS). Podle něho šlo o úkon úmyslně zkracující uspokojení věřitele, kterému lze odporovat, byl-li učiněn ve lhůtě pěti let před zahájením insolvenčního řízení. Tato lhůta byla v projednávané věci zachována. Argumentoval dokazováním prokazujícím, že smyslem založení žalované bylo tzv. „uklizení majetku" před věřiteli při vědomí, že dlužnici hrozí konkurz.

NS připomněl § 118b o. s. ř. , že ve vyjmenovaných sporech mohou účastníci uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání nejpozději do skončení prvního jednání. K později uvedeným se nepřihlíží. O této tzv. koncentraci řízení soud prvního stupně účastníky poučil již v předvolání a znovu při prvním jednání 15. října 2009. Z obsahu protokolu plyne, že žalobce na tomto jednání skutková tvrzení obsažená v žalobě nijak nedoplnil ani neupřesnil, pro právní posouzení věci jsou tak rozhodná pouze tvrzení obsažená v žalobě.

Z obsahu žaloby je zřejmé, že směřuje „proti" společenské smlouvě ze dne 15. dubna 2004 o založení žalované, na jejímž základě dlužnice vložila do základního kapitálu žalované nemovitosti v hodnotě 210 milionů a současně nabyla obchodní podíl v žalované ve výši 30 %. Žaloba neobsahuje žádná další skutková tvrzení vztahující se k projednávané věci, žalobce pouze obecně uvádí, že dle jeho názoru jde o odpůrčí žalobu. Ze skutečností, které žalobce vylíčil v žalobě, však tuto právní kvalifikaci nepotvrzují (závěr o možné existenci úmyslně zkracujícího právního úkonu odtud neplyne). Žalobce netvrdil žádné rozhodné skutečnosti zejména ohledně úmyslu dlužnice zkrátit dotčeným úkonem uspokojení věřitelů, stejně jako okolnostem, z nichž by vyplývalo, že tento úmysl byl či musel být druhé straně znám, na jejichž základě by bylo možno společenskou smlouvu o založení žalované posoudit jako právní úkon úmyslně zkracující uspokojení věřitele.

Již tento důvod sám o sobě postačuje k zamítnutí žaloby, uzavřel NS letos 23. ledna. Dovolání insolvenčního správce proto letos v lednu zamítl.

Konkurzní řízení Pivovaru Eggenberg mezitím běželo dál. 19. března 2009 věřitelský výbor schválil částečný rozvrh dosavadního výtěžku zpeněžení konkurzní podstaty do výše 22,129 procenta pohledávek a soud jej povolil do výše 21,76 procenta nároků. Věřitel Beltton tak dostal svých poměrných 18 833 717,24 koruny, Jiří Shrbený 7 138 788,57 Kč.

Protesty

Věřitel Factoring 19. června podal proti usnesení odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Mimo jiné znovu tvrdil, že pohledávka Shrbeného jako osoby personálně spojené s dlužníkem je nedoložená písemnou smlouvou a k jejímu přijetí chybí souhlas valné hromady. Beltton na přezkumném jednání uvedl, že pohledávku koupil od 1. Západočeské stavební s. r. o. s titulem na zaplacení stavební opravy pivovaru. V účetní uzávěrce ji ale „velmi nestandardně" neuvedl a deklaroval ji až v nové opravené verzi své rozvahy ve Sbírce listin. Údajný převodce pohledávky rovněž tento obchod v účetní uzávěrce nezmiňuje.
12. března 2010 napadla průběh insolvenčního řízení také společnost Eductia s. r. o., dříve Pivovar Český Krumlov s. r. o., s jednatelem Petrem Vicendou (svého času TEMA). Podle ní je insolvenční řízení „zcela ovládáno osobami personálně spjatými s dlužníkem, popřípadě členy orgánů dlužníka", jmenovitě Jiřím Shrbeným a Andreou Elisabeth Humhalovou, ekonomem dlužníka a jednatelkou a od ledna 2008 majoritním společníkem věřitele Beltton s. r. o. Ta zpracovala jako účetní úpadce uznání závazku dlužníka ve výši 86,5 milionu a také Shrbený svou pohledávku dokládá sestavami, které zpracovávala tato paní. Stěžovatel vzhledem k těmto personálním propojením označuje za „neuvěřitelně absurdní" argument správce, že pohledávky byly vedeny v účetnictví dlužníka. Vytýká mu, že zanedbal své povinnosti přezkumu pohledávek.

K Eductii uveďme, že do dubna 2007 šlo o společnost WOW – Sport 17, pak do 21. prosince 2009 o Pivovar Český Krumlov (na stejné adrese s Eggenbergem). Letos 29. června byla zrušena.

Závěrem Eductia upozorňuje na změnu ve složení věřitelského výboru postoupením pohledávky F. P. Print na Sanosil CZ, s. r. o. Radomil Čech, jednající za Beltton, působil jako jednatel Sanosilu, a jeho současný jednatel Pavel Hejsek jednal na schůzi věřitelů 28. srpna 2008 za věřitele Jiřího Shrbeného. Stěžovatel soudí, že tak je z průběhu konkurzního řízení fraška, a navrhuje zprostit správce funkce a odvolat věřitelský výbor.

K tomu správce soudu 13. dubna 2010 sdělil, že zmíněné personální propojení je mu známo, ale nedomnívá se, že by to činilo z řízení frašku. Konkurz má 50 věřitelů včetně státních orgánů a žádný nevznesl tak výrazné námitky proti jeho činnosti, uvádí správce.

Konkurz pak běžel dál v dosavadním složení.

Krajské státní zastupitelství loni začalo stíhat Jiřího Shrbeného, letos v březnu pak správce konkurzní podstaty – toho za porušování povinností při správě cizího majetku.

Soud o tom informoval věřitelský výbor 11. března a upozornil, že za nynější situace by nebylo vhodné činit nevratná rozhodnutí směřující ke zpeněžování majetku. Výbor konstatoval, že sice byla připravena veřejná dražba movitého majetku, celého zařízení pivovaru (podle správce jej znalec ocenil na 11,3 milionu korun), ale respektuje situaci a má zato, že je možné s dražbou ještě vyčkat. Podle jednání z 27. srpna chtěla majetek včetně ochranné známky  odkoupit společnost Centrum Český Krumlov, s. r. o., se sídlem v Pardubicích. Protože prý plánuje jiné využití objektů a nepočítá s využitím technologie, navrhla stanovení kupní ceny za 40 procent odhadu dle znaleckého posudku.

Ve vyjádření k soudu z 3. dubna obviněný správce uvádí, že mu má být kladeno za vinu, že úmyslně nerozporoval a uznal zmíněné pohledávky Belttonu a Shrbeného.

Správce ujišťuje, že si žádného porušení povinnosti správce není vědom. Dovozuje, že stíhání bylo zahájeno ze zmíněných podnětů Factoringu a Eductie, jejichž obsah prý ale není objektivní.  Pokud má policie poznatky o vytvoření fiktivních pohledávek Jiřím Shrbeným, pak jemu takové informace nebyly známy. On v žádném propojení s Belttonem a Shrbeným nebyl. Nicméně obžaloba na něho byla podána a hlavní líčení u Okresního soudu v Č. Budějovicích už začalo.

12. září souhlasí věřitelský výbor s ukončením provozování podniku k 30. září 2013. Do vyřešení sporu o nemovitý majetek (ve skutečnosti vyřešen od letošního ledna) má být movitý majetek pronajat od 1. října Centru Český Krumlov.

5. listopadu Centrum Český Krumlov urguje správce k vyklizení nemovitostí, které jsou od 11. července 2013 ve výlučném vlastnictví Centra. „Jsou nadále z podstatné části okupovány movitými věcmi tvořícími technologii, vybavení a zásoby pivovaru, které jsou ve vlastnictví Pivovaru Eggenberg," píše jednatel společnosti a upozorňuje, že tak Centru vzniká značná škoda, kterou bude chtít kompenzovat.

Na 7. listopadu svolává soud věřitelský výbor k rozhodnutím. Z iniciativy Belttonu je jednání vedeno za zavřenými dveřmi. Je zapsáno, že movité věci Pivovaru Eggenberg budou prodány v dražbě nejméně tří dražebníků a s vyvolávací cenou 3,5 milionu. Vyklizení objektů mají  dořešit s Centrem insolvenční správce s pověřeným členem výboru.

Bude se v Českém Krumlově dál vařit pivo? Toť otázka…