„Je to doba tvrdé práce a úsilí pomáhat lidem. Všem, kteří tak konají, patří veliké poděkování,“ říká ředitel úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže Strakonice Ladislav Havel o domácí péči.

Co se za těmi třemi desítkami let ukrývá?
Službu nemocným, velmi často nesoběstačným spoluobčanům, považuji za nejvyšší stupeň lidského poslání. Za třiceti lety existence a činnosti domácí péče Českého červeného kříže ve Strakonicích vidím především velké úsilí a tvrdou, ale také vysoce odbornou práci celého kolektivu, který dlouhá léta budoval a dodnes rozvíjí svoji činnost tak, aby byla poskytovaná v co nejvyšší odborné kvalitě z pohledu medicíny a zároveň nabízela bezpečí a opravdu lidskou sounáležitost pro pacienty.

Tým se postupně prosazoval zejména po profesní stránce. U odborné veřejnosti jsme postupně a s naším velkým respektem získávali důvěru a spolupráce se tak začala rozvíjet. Poskytování zdravotní domácí péče se nám podařilo rozšířit po celém okrese Strakonice. Taková služba v regionu tenkrát nebyla běžně dostupná. Naším cílem je zajistit kvalifikovanou a zcela profesionální péči o osoby, které byly propuštěné ze zdravotního zařízení a poskytnout jim základní zdravotní péči v rámci jejich domácího prostředí. Do naší činnosti patří rehabilitace, aplikace léků, injekcí, infuzí, nácvik samostatnosti v pohybu. Samozřejmou a logickou součástí naší práce se stala i péče paliativní, která je zaměřená na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, které čelí život ohrožující nemoci. Jejím cílem je komplexní léčba a tišení bolesti či dalších příznaků nemocí, včetně psychických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou pacienta a jeho blízké hluboce trápit a ohrožovat.

Přijímací zkoušky. Ilustrační foto.
Tohle jsou základní školy na Strakonicku, kde žáci nejlépe zvládají přijímačky

Jaké byly začátky?Zahájit výše popsanou činnost nelze mávnutím kouzelného proutku. Postupně jsme získávali respektované postavení sester v regionu. Skvělým způsobem spolupracujeme s lékaři i strakonickou nemocnicí, protože lékaři nám péči indikují. Museli jsme dokázat, že se na nás lékaři mohou plně spolehnout a že náš tým bude schopný kvalitní odborné péče o jejich pacienty právě dle indikací. Jasnou cestou k dobrému výsledku bylo a je průběžné vzdělávání, udržování trendů. Sestry mají za sebou specializační studia, studia bakalářských a magisterských programů v ošetřovatelství, jsou zcela samostatné a umí si poradit s každou situací. Limitováni jsme zpočátku byli nejen pomůckami a omezenými možnostmi dopravy – často na kole, na Babetě či vlastními auty ve vlastním oblečení. Dnes má každá naše sestra k dispozici služební vozidlo, letní a zimní oblečení, zdravotnickou brašnu kvalitně vybavenou pomůckami.

Veliký dík za rozvoj této služby náleží dlouholeté ředitelce strakonického Červeného kříže Heleně Mocové Linhartové a Haně Petrovcové, která byla odbornou zástupkyni společnosti. Děkujeme zároveň Marii Kadochové za vedení Domácí péče v roli její ředitelky, současné paní ředitelce Veronice Minaříkové přejeme hodně sil a chuti do další práce.

Co vůbec obnáší slova domácí péče?
Jde o komplexní ošetřovatelskou péči o pacienta v jeho vlastním domácím prostředí. Domácí péče umožňuje zkrátit dobu nutné hospitalizace a nepřerušit potřebný kontakt mezi pacientem a jeho lékařem či nemocnicí v kontinuitě léčení či doléčení. Domácí péče je nedílnou součástí moderního systému zdravotní péče v ČR. Naším posláním je zajistit ve vlastním sociálním prostředí pacienta takový rozsah a kvalitu potřebné péče, aby nemusel být hospitalizovaný. Tato péče zlepšuje nejen psychický stav pacienta, ale zároveň přispívá k rychlejšímu uzdravování, snižuje riziko komplikací. Zásadním pozitivem je samozřejmě trvalá podpora rodiny. Poskytování domácí zdravotní péče je pro pacienta zcela zdarma, je hrazená ze zdravotního pojištění.

Kolik lidí pracuje v domácí péči a jaké mají povinnosti?
Dnes se náš tým sester ustálil na počtu 12, poskytují odbornou zdravotní péči v domácnostech nemocných, kde aplikují odborné úkony, zaučují pacienty či jejich rodinné příslušníky v zacházení s pomůckami a přístroji, kompenzačními pomůckami, vedou zdravotní dokumentaci. Mimo zdravotní úkony se starají o provoz služebních aut, každé ráno a za každého počasí musejí vyjet ke svým pacientům. Nedílnou součástí týmu je i naše ekonomka paní Monika Dubědová, která se stará o veškerou agendu spojenou s provozem organizace a bez jejíž náročné „administrativní divize“ bychom jen těžko naši práci mohli vykonávat.

O kolik a jaké lidi se starají?
Každá sestra má denně různý počet pacientů, záleží na náročnosti úkonu, které u nich poskytuje. Může jich mít třeba “jen“ sedm, ale také třeba 16, pokud zajišťuje „jen“ jednoduché převazy, odběry krve a podobně. Péči poskytujeme pacientům různého věku a úrovně potřeb. Naše péče muže být poskytovaná od narození po přirozený odchod z našeho světa, staráme se o pacienty po operacích, trvale či přechodně imobilní pacienty po různých úrazech či mozkových příhodách. Měsíčně ošetříme okolo 300 pacientů.

Bývalý hotel Bavor býval chloubou Strakonic.
Za největší strakonickou ostudu označili čtenáři Deníku bývalý hotel Bavor

Jaké mají vaše sestry vybavení?Každá sestra má brašnu s pomůckami pro dané úkony včetně jednoduchých přístrojů, jako jsou tlakoměry, oxymetry, glukometry, pomůcky pro převazy, spotřební materiál. Další, již složitější přístroje, máme pro poskytování náročnější péče. Jde například o infuzní pumpy, dávkovače léků, kyslíkové oxygenerátory, zvedáky pro imobilní pacienty, chodítka, antidekubitní matrace (proti proleženinám), pomůcky na polohování pacienta. Nejpodstatnější je ale erudice, zkušenost a chuť do práce.

V pondělí 19. února těchto 30 let oslavíte. Jaký bude program?
Pozvali jsme čestné hosty, reprezentanty společenského i profesního života ve Strakonicích. Slavnostní atmosféru podtrhnou i kulturní vystoupení ve spolupráci se sbormistryní Marcelou Mikovou a učitelem ZUŠ Strakonice Miroslavem Lukešem.

Jaká čeká domácí péči budoucnost?
Budoucnost naší práce je pro nás denní výzvou. Dobrý profit pacientů je závislý na naší dobré spolupráci s lékaři a zdravotníky, ale i na průběžné kvalifikaci našeho týmu v nejnovějších poznatcích medicíny. Budeme pokračovat a rozšiřovat spektrum poskytované péče tak, aby byla bezpečná a vysoce kvalitní. V současné veliké konkurenci si zakládáme na naší tradici a trvale dobrém renomé Českého červeného kříže jako prestižní mezinárodní organizace s celosvětovou působností. Velmi si zakládáme na vynikající spolupráci se strakonickou nemocnicí a se všemi lékaři v našem regionu, kterým za důvěru a synergii velmi děkujeme. Jde nám nejen o udržení naší značky kvality, ale zejména o serióznost našich služeb tak, aby byli naši pacienti v nejlepších medicínsky odborných, ale také příjemných lidských rukách. Nadále budeme poskytovat péči v širokém spektru úkonů a v nejvyšší možné odborné i sociálně orientované kvalitě v domácím bezpečí pro naše pacienty. Budeme i nadále dostupnou službou pro celé území okresu a naši péči budeme poskytovat sedm dní v týdnu, 24 hodin denně, 365 dnů v roce. Obraťte se na nás.

Rád bych závěrem vyslovil úctu a poděkování všem, kteří kdy byli, a samozřejmě aktuálně jsou, součástí strakonického týmu Českého červeného kříže.