Schvaluje výsledky semifinálových zápasů play off okresního přeboru.

Uděluje po kontrole zápisu o utkání SF mezi TJ Sušice a Sokol Katovice finanční pokutu ve výši 100,- Kč zapisovateli za opakované nerespektování nařízení OSLH – špatně vedený zápis.

Upozorňuje všechny oddíly jak v OP tak i v OS, že pokud chce, aby se SŘK zabývala jakoukoli stížností nebo podnětem k řízení soutěže, porušením HŘ a SŘ OS LH, potom musí mít tato žádost veškeré potřebné náležitosti, jinak se takovouto žádosti nebude zabývat.

Bylo doručeno podání družstva TJ Sušice, označené jako stížnost proti účasti hráče Sokola Katovice Petra Krůčka v 1. semifinálovém utkání okresního přeboru mezi družstvy TJ Sušice a Sokol Katovice, které se uskutečnilo dne 1. března. Stížnost je odůvodněna tím, že uvedený hráč podle herního řádu Okresního přeboru nesměl nastoupit, protože měl mít odehráno 10 utkání v Krajském přeboru Jihočeského kraje. Tato stížnost by mohla být dle obsahu ve své podstatě protestem, který má souvislost s konkrétním utkáním.

Dle článku XXIII. Herního řádu Okresního přeboru se podání protestu a rozhodování o něm řídí Soutěžním a disciplinárním řádem ČSLH, články 601 - 611 (dále též SDŘ). Uvedené podání však nemá náležitosti protestu dle článku 603 SDŘ, a to zejména: konečnou žádost s přesným označením o co se žádá dle článku 603, písm. d) SDŘ, údaj o vkladu včetně dokladu o jeho složení dle článku 603, písm. f) SDŘ a nemá ani další náležitosti článku 603 SDŘ. Rovněž nebyl protest doložen peněžitým vkladem ve výši 200,- Kč dle článku 604, písm. h) SDŘ. Z toho důvodu o něm SŘK OSLH Strakonice nemohla rozhodovat jako o protestu. Vzhledem k zájmu na dalším klidném průběhu Okresního přeboru v ledním hokeji však SŘK OSLH Strakonice zaujímá k výše uvedenému podání družstva TJ Sušice následující stanovisko: V článku XV., odst. 3 Herního řádu Okresního přeboru je k této problematice uvedeno: „Hráč ročníku narození 1998 a starší, hrající soutěže řízené ČSLH, který odehrál v soutěži řízené ČSLH již 10 utkání v jednom soutěžním ročníku, může být zařazen na soupisku družstva výjimečně, na základě předchozího rozhodnutí SŘK OSLH. V případě porušení tohoto ustanovení se bude jednat o neoprávněný start hráče a výsledek utkání, v němž tento hráč nastoupil neoprávněně, bude kontumován ve prospěch soupeře.“ Aby se jednalo o neoprávněný start hráče dle tohoto ustanovení, musel by tedy hráč odehrát alespoň 10 utkání v jednom soutěžním ročníku v soutěži, řízené ČSLH, za což je nutno považovat i Krajskou ligu mužů Jihočeského kraje. Výraz „odehrát“ však nelze považovat za významově totožný s uvedením hráče na soupisce. Proto muselo být zjišťováno, zda hráč Petr Krůček skutečně odehrál 10 utkání v soutěži, řízené ČSLH.

SŘK OSLH Strakonice obdržela zprávu od zástupce družstva TJ Sokola Radomyšl, ve kterém měl hráč Petr Krůček odehrát 10 utkání v Krajské lize mužů Jihočeského kraje. Dle této zprávy je sice Petr Krůček zapsán na soupisce v zápisech o utkání číslo C0027, C0035, C0038, C0048, C0049, C0082, C0088, C0093, C0101 a C0114, které byly vyplňovány elektronicky předem, ale v utkáních C0049 a C0101 se hráč Petr Krůček nedostavil k utkání a tím ani do utkání nenastoupil. Z výše uvedené zprávy je zřejmé, že hráč Petr Krůček byl sice uveden na soupisce v Krajské lize mužů za družstvo TJ Sokol Radomyšl v 10 utkáních, ale ke dvěma utkáním (C0049 a C0101) se nedostavil a do nich nenastoupil. SŘK OSLH Strakonice si navíc nahlédnutím do zápisů z těchto utkání a do všech zápisů z utkání družstva TJ Sokol Radomyšl v Krajské lize mužů v tomto soutěžním ročníku ověřila, že v utkáních C0049 a C0101 nebyla zaznamenána jakákoli aktivní účast hráče Petra Krůčka (branka, asistence, potrestání, zranění) a na soupisce je opravdu uveden jen v 10 výše uvedených utkáních. SŘK OSLH Strakonice tedy považuje za prokázané, že hráč Petr Krůček odehrál v utkáních řízeních ČSLH v tomto soutěžním ročníku pouze 8 utkání, a proto se nemohl dopustit neoprávněného startu hráče dle článku XV., odst. 3 Herního řádu Okresního přeboru tím, že nastoupil k 1. semifinálovému utkání okresního přeboru mezi družstvy TJ Sušice a Sokol Katovice, které se uskutečnilo dne 1. 3. 2020.

Redakce