Ještě dříve než se zastupitelstvo města Volyně začalo zabývat myšlenkou vzniku hasičského spolku, byly hasební práce při požáru organizovány dle Hasebního řádu vydaného Městskou radou ve Volyni dne 20 července 1863.

V roce 1873 se tehdejší obecní zastupitelstvo zabývalo myšlenkou vzniku hasičského spolku. Jen velké pořizovací náklady tuto realizaci oddálily. Urychlené založení hasičského spolku bylo obecním zastupitelstvem jednohlasně odsouhlaseno 12. července 1875. Ještě 18. července téhož roku bylo na valné hromadě založení hasičského spolku ve Volyni schváleno. Od tohoto dne se také existence spolku datuje.

Z kroniky

V zápisech z kroniky se uvádí, že prvním starostou hasičského spolku byl Ehrlich Antonín, císařský královský berní z Volyně. Založení hasičského spolku bylo registrováno dle údajů u Zemského ústředí hasičské jednoty království Českého v roce 1876. Od toho roku se také mluví nikoli o spolku, ale o sboru hasičském.

V roce 1876 byl počet členů 167. Nejpotřebnější pomůcky a nástroje pro nově založený hasičský sbor zajistila obec tak, aby mohl při hašení požárů zasahovat. Další potřeby byly pořizovány z dobrovolných sbírek, darů a výtěžků ze zábav. Jako dar obdržel sbor od jejího veličenstva císařovny Alžběty dva zlaté a od Volyňského rodáka Dr. J.Kaizla (ministra financí v době vlády císaře Františka Josefa I) pět zlatých. Zvláštní podpora byla též od obecního zastupitelstva. To se usneslo v roce 1876 obdarovat sbor darem 160 zlatých, které obec obdržela za ubytování vojska dragounů z Klatov.

První zásahy

Své první veřejné cvičení, které bylo obyvateli Volyně hojně navštíveno a velmi dobře hodnoceno, předvedl hasičský sbor 24. září 1876. Tato akce vynesla hasičům 80 zlatých.

Sbor měl pouze jednu starou ruční stříkačku z roku 1848, každý hasič cvičil ve svých šatech. Na zakoupení hasičských oděvů nebylo.
V městské kronice je uvedeno, že se činnost hasičského sboru stala již od počátku velmi potřebnou. Zapsáno je zde mnoho úspěšných zásahů při hašení požárů a při záchraně majetku. Z historie to byly například roku 1880 požár domu čp.105 od zásahu blesku, roku 1882 požár obecního mlýna a v roce 1884 požár domů na náměstí, který se rozšířil i na věž radnice.

K nejvýznamnějším událostem patří vydání Stanov hasičského sboru ve Volyni 1. dubna 1882.

V roce 1892 bylo usneseno zakoupit pro dopravu mužstva nový vůz a městské radě doporučeno postavit na pivovarském pozemku na Hradčanech hasičské skladiště. V témže roce byl požádán obecní výbor, aby zřídil „pobočný ochranný sbor", který měl chránit vynesený majetek při požáru proti rozkradení.

Na pozemku pivovaru na Hradčanech, bylo roku 1899 postaveno nové skladiště, které po různých úpravách slouží hasičům jako zbrojnice dodnes.

Fireman

Volyňští hasiči se zúčastňují soutěží v hasičském sportu, ale ti, kteří mají málo, absolvují Volyňského firemana, tedy víceboj, který má nejen ukázat fyzické schopnosti hasičů, ale také v mírně soutěžním duchu zakončit hasičskou sezonu. „Před sedmi lety jsme při nějakém sezení vymýšleli, jak se pobavit, když už soutěže skončí. Tak vznikl fireman a v podstatě i jeho disciplíny," řekl starosta volyňského sboru Petr Chvosta.

Na závodníky čeká nelehká trať, navíc ji účastníci absolvují v plné zbroji – s helmou, zásahovém obleku, s dýchacím přístrojem bez masky, rukavicích a v zásahových botách.

Zdroj: Web SDH Volyně