Představitelé okresního fotbalového svazu na Strakonicku projednali následující body:

VV bere na vědomí zprávu předsedy OFS o finanční situaci OFS k 10. 3. 2020.

VV bere na vědomí závěrečnou zprávu předsedy OFS o proběhlých halových turnajích mládeže.

VV bere na vědomí zprávy předsedů odborných komisí OFS a GTM OFS.

VV ukládá předsedkyni KM doplnit KM o nové členy a zajisti bezproblémový chod výběrů OFS jmenováním nových trenérů a na základě tohoto ve spolupráci s ekonomem OFS připravit k podpisu nové smlouvy s trenéry.

VV schválil návrh předsedy OFS, aby oddílům, které se nezúčastnily žádného z halových mládežnických turnajů OFS, byla zkrácena nenároková dotace OFS na polovinu. /Pro – 5, proti – 4, zdržel se – 0/

VV bere na vědomí zprávu p. Irala a p. Macha z aktivu předsedů a sekretářů OFS v Nymburce.

VV bere na vědomí návrh GTM OFS na novou podobu soutěže mladších přípravek v soutěžním ročníku 2020–2021.

VV ukládá předsedovi STK a GTM OFS, aby připravili návrh na novou podobu soutěže mladších přípravek a s tímto návrhem v předstihu seznámili FO okresu.