SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání v týdnu 1. 4. – 7. 4. 2024 a kontrolu zápisů z utkání semifinále Otavský zlatý ČP.
Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i za porušení SŘ §50/12 (v utkání OPPS Blatná – Volenice je rozhodčí laik uveden zároveň jako vedoucí družstva domácích).
Upozorňuje oddíly, zejména v soutěžích přípravek, aby věnovaly náležitou pozornost vyplňování ZoU tak, aby tento odpovídal příslušným ustanovením SŘ FAČR.
Bere na vědomí mail oddílu Lažiště s informací o odstoupení družstva společenství Lažiště / Nebahovy ze soutěže OPD a předává k dořešení DK s návrhem finančního postihu dle RS 2023-2024.
Oznamuje finalisty Otavský zlatý ČP, jimiž jsou FO Lom a Dražejov B a losem určila jako domácí oddíl FO Dražejov B. Finále se uskuteční 5.6. od 17:30 na stadionu Dudák aréna v Katovicích.
Ve spolupráci s KR důrazně upozorňuje rozhodčí OFS na kontrolu a dodržování ustanovení SŘ §30/2 písm. e) a i) §30/3 Vedoucí družstva v platném znění:
2. Vedoucí družstva je povinen zejména:
a) dbát na kázeň a pořádek v družstvu;
b) dodržovat Pravidla fotbalu a předpisy FAČR nebo jejích pobočných spolků;
c) podřídit se rozhodnutím a opatřením orgánů a komisí FAČR nebo jejích pobočných spolků;
d) chovat se při výkonu své funkce ukázněně;
e) prokázat na žádost delegované osoby svoji totožnost;
f) respektovat rozhodnutí a pokyny rozhodčích, delegáta a členů pořadatelské služby;
g) zajistit, aby vyloučený či vystřídaný hráč opustil hrací plochu;
h) mít k dispozici aktuální listinu hráčů;
i) ověřovat a brát na vědomí zápis o utkání.
3. Družstvo je povinno mít vedoucího družstva. Bez vedoucího družstva nemůže být utkání zahájeno. V případě vyloučení vedoucího družstva z ohraničeného prostoru hřiště pro příslušníky družstva převezme jeho povinnosti dle odst. 2 jiný příslušník družstva jako zástupce vedoucího družstva.
Schvaluje odehraní utkání.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Jiří Jehlička (Lnáře), Martin Lagron (Radošovice), Michal Pečený (Čičenice) a Vít Zábranský (Čestice) 1 SÚ.

Pokuty: Oddíl FK Lažiště / Nebahovy 7500 korun za vystoupení družstva dorostu ze soutěže.

Různé: Na jednání DK 23. dubna se dostaví – v 15 hodin předseda KR Pavel Běloušek; v 15.15 hodin vedoucí Sokola Lnáře Václav Machovec; v 15.30 hodin vedoucí družstva Radošovice Jan Pudil; v 15.45 hodin rozhodčí utkání Lnáře – Radošovice Kubeša Erik.