SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Bere na vědomí žádost FO Doubravice o zpětvzetí protestu ze dne 23. 8. 2021 a STK tímto další projednávání protestu zastavuje.
Bere na vědomí zprávy HR z odehraných utkání ohledně provedení kontrol bezinfekčnosti na Covid.
Bere na vědomí oznámení FO Volenice o odstoupení ze soutěže OP muži a předává FO Volenice k dořešení DK. FO Volenice je prvním sestupujícím ze soutěže OPM s právem přihlásit se do soutěže III. třída v soutěžním ročníku 2022–2023. Všechna utkání tohoto družstva budou v IS anulována.
Bere na vědomí zprávu HR z utkání OPM Štěkeň A – Osek B a na základě této zprávy předává FO Štěkeň k dořešení DK za porušení povinností při vykonávání pořadatelské služby. Dále STK na základě zprávy HR a uvedených skutečností o identifikaci diváka člena FAČR Lukáše Peterky ID 87111620 kontrolou v IS zjistila, že jmenovaný je také hráčem oddílu Štěkeň a předává tímto jmenovaného k dořešení DK.
Ukládá poplatky za hlášenky dle RS čl. 33/f těmto oddílům: Poříčí 400,- Kč, Osek 400,- + 400,- Kč, Bavorov 200,- + 400,- Kč. Poplatky budou součástí sběrných faktur oddílů.
Schvaluje změnu pořadatelství PS Junior B – Sedlice/Doubravice bude sehráno v opačném pořadí 4. 9. 2021 v 13:30 hod. na hřišti v Sedlici.
Nařizuje FO Štěkeň doložit k rukám STK do 2. 9. 2021 revizní zprávu elektro a vyjádření energetické distribuční společnosti o bezpečnosti a provozuschopnosti elektroinstalace v budově kabin FO Štěkeň. Na základě informace družstva hostů z utkání OPM Štěkeň A – Osek B byla zjištěna zřejmě přítomnost napětí na kovových částech ve sprchách. STK do doby doručení výše uvedených potvrzení a vyjádření zakazuje tyto sprchy používat z důvodu možného nebezpečí úrazu el. proudem!
Bere na vědomí oznámení FO Štěkeň o odstoupení družstva ml. přípravky ze soutěže a předává FO Štěkeň k dořešení DK (bude provedeno na příštím zasedání DK). Všechna utkání tohoto družstva budou v IS anulována.
Schvaluje odehraná utkání.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Lukáš Perterka (Štěkeň) 6 utkání, Daniel Rybák (Osek) 3 utkání), Tomáš Babický a Ondřej Pavlík 1 utkání.
Pokuty: Jan Pudil (Doubravice) 1500 kč,-.
Pokuty kluby: FC Volenice 2013 pokuta ve výši 7000,- Kč dle RS článek 34, písmeno j, za vystoupení mužstva ze soutěže v rozehraném ročníku.DK projednala a udělila pokutu v nižší výši vzhledem ke covidové situaci. Možná výše pokuty je 10 000,-.
TJ Štěkeň pokuta ve výši 3000,- Kč dle DŘ § 65 čl. 1, písm. a - Porušení povinností pořádajícího klubu.

VÝKONNÝ VÝBOR

Předseda OFS, místopředseda OFS a p. Kostka podali informaci ohledně projektu p. Mulače (ProFútbolAnalytics) s možností tréninků mládeže dle španělské fotbalové školy v oddílech OFS, resp. ve spádových oddílech (Strakonice, Blatná, Volyně, Vodňany, případně dalších).
Projednal informace uvedené v předchozím bodě a navrhuje následující. Vzhledem k časové tísni zahájit tento projekt na jaře 2022. Zástupci VV OFS vstoupí v jednání s vedením JČ kraje a místními samosprávami ohledně případné finanční podpory tohoto projektu. Předseda OFS bude informovat p. Mulače o projednání na VV OFS a předloží základní požadavek, aby byl zpracován univerzální manuál (program) tohoto projektu pro všechny oddíly, který pak bude také představen zástupcům místních samospráv a všem oddílům OFS Strakonice. VV OFS také uvažuje možný přesah tohoto projektu do sousedních okresů (Klatovy, Prachatice, Písek, ČB).
Projednal stav příprav charitativní akce Pro Jakoubka. Zástupci VV OFS předají schválený finanční dar formou symbolického šeku. Finanční dar bude zaslán na transparentní účet zřízený na pokrytí léčby malého Jakoubka Jandy.
Zástupci odborných komisí (STK – Mach, DK + ekonomika – Kolářík, KM – Vanduch) podali VV informace o dosavadní činnosti komisí, průběhu soutěží, disciplinárních trestech a ekonomické situaci OFS.
Doporučuje KR na základě dosavadního průběhu soutěží mládeže delegovat na utkání přípravek hraných v Prachaticích jako HR rozhodčí našeho OFS.