I přes všechna omezení myslivci, i já jako myslivec-fotograf, jsme se snažili své aktivity v přírodě omezovat co nejméně. V myslivosti existuje obrovský tlak ze strany zemědělské a lesnické lobby, která usiluje o dalekosáhlou liberalizaci lovu spárkaté zvěře. Přitom se prodlužují doby lovu (zkracuje se doba hájení), třídění podle biologických kriterií populace (pohlaví, věk, věkové třídy atd.). Jedním z důsledků tohoto vývoje je pak jednoznačně tendence na přechod od tradiční myslivecké péče a lovu k neetickému a „méně mysliveckému“ lovu.
Hrozí tedy, že bude mezi zájmy ochrany přírody na jedné straně a ekonomickými zájmy zemědělství a lesnictví na straně druhé, tradiční myslivecký přístup k přírodě a zvěři postupně zcela likvidován. Spolky ochrany přírody uplatňují v zájmu jejich členů významný vliv na myslivecké zákony a předpisy. A k tomu se navíc přimyká dilema mezi touhou zachovat občanské svobody v právním státě na jedné straně a extrémní potřebou bezpečnosti ve společnosti na straně druhé, což se projevuje například extrémním omezováním týchž občanských svobod, tentokráte ale ve vztahu k legálnímu vlastnictví zbraní.
Myslivost znamená udržovat stavy zvěře na únosné míře ve vztahu k prostředí, což také významně redukuje škody způsobené na lesních a zemědělských plodinách. Myslivecké aktivity nepodporují pouze druhy zvěře, které se loví. Myslivci vykonávají činnosti ve prospěch zadržování vody v krajině, adaptace krajiny na klimatické změny, zlepšení krajinného rázu, podpory biodiverzity, ať už se jedná o ostatní živočichy, hmyz či rostliny.
Nesmíme zapomenout na to, že myslivci jsou nositelé národního nehmotného kulturního dědictví. Musíme jasně dát najevo, že činnost myslivců už přesáhla formu zájmové činnosti, naše péče je bezpochyby odbornou prací, jsme odbornými hospodáři v lesích a krajině, stejně jako zemědělci na svých pozemcích. Naše postavení musí být proto jasně určeno, a to včetně možnosti ocenění naší práce. Náklady na provozování myslivosti už dávno nejsou v rovině zájmové činnosti a volnočasové zábavy. Je nutné, aby na záslužnou aktivitu myslivců konečně stát přispěl a ocenil ji.
Mým krédem je, že pokud se něco dělá s láskou k dané věci a ctí se správné životní hodnoty, je to půlka úspěchu, jistá forma odměny a zadostiučinění z toho všeho, co člověk v rámci života na planetě Zemi vytváří.  Proto i já jako fotografující myslivec se snažím přiblížit lidem živou nádheru z přírody, kterou mnozí ani nedovedou vnímat a pořádají aktivity proti myslivcům. Jestli se někomu alespoň některé fotografie budou líbit, potom jsem svoje snažení splnil.

František Novotný, Tábor