Tento typ akce slouží k posouzení kvality trofejí zvěře v daném období a území. Dá se tak posoudit kvalita výživy a genetického materiálu v honitbě, správnost chovatelské, ošetřovatelské a plemenářské činnosti v dané lokalitě.
Ozdobou vždy bývají trofeje ze Sedlické obory, která má dlouhou historii a na trofejích je znát skvělá práce oborníka Ing. J. Brožovské.
Letos bylo k posouzení celkem 367 srnčích trofejí z 53 mysliveckých spolků, ty jsou posléze hodnoceny a barevně označovány hodnotitelskou komisí (zelená – chovatelsky správný odstřel, červená – nesprávný odstřel, modrá – nebylo možné určit správnost odstřelu). Pokud komise shledá trofej nadprůměrnou, postoupí ji dále k posouzení vrchnímu hodnotiteli, kterým je u nás již několik let právě oborník Ing. J. Brožovský, ten dále podle jednotlivých markantů (délka výsad, bohatost perlení paroží, hmotnost paroží, atd.) posoudí trofej už dle tabulek a získá výsledek v bodech CIC, které už určuje trofej jako význačnou, tedy oceněnou medailí. Letos celé výstavě dominovala úžasná trofej srnce z Drahonic, která v tomto hodnocení získala nevídanou hodnotu: celkem 157,15 bodů CIC. (viz. Foto). Celý průběh hodnocení význačných trofejí je i pro laika zajímavé sledovat, zejména co se týká trofejí, jelenů, muflonů a daňků.
V neděli 28. června byla výstava ukončena a sál prošel úpravou na další náročnou a neméně důležitou akci. Chystal se Okresní volební sněm. Okresní myslivecká rada je volena na pětileté období, osvědčení funkcionáři bývají zvoleni i na další období, pokuid se ve své činnosti osvědčí a mají zájem dále kandidovat. Letos bohužel čtyři z osvědčených a spolehlivých členů shledali, že už si chtějí užívat „důchodcovského života“ a nebyli by do budoucna přínosem, navíc je pět let dlouhá doba, a tak bylo třeba uvolnit místo mladším ročníkům s „tahem na branku“, jak řekl přítomný vzácný host, předseda ČMMJ z.s. J. Janota. Nesmíme ani zapomenout na zesnulého J. Turka, kterého budou nejen členové jeho rodiny,ale i my ostatní velmi postrádat.
Na sněm se vždy sjedou delegáti, kteří zastupují svůj myslivecký spolek, kterých máme v okrese celkem 80. Každý delegát má vždy maximálně počet hlasů, kolik je členů ve spolku a zároveň musí být tito členové ČMMJ z.s. OMS Strakonice a musí delegovát udělit písemný souhlas se zastupováním na sněmu. Stejným způsobem se vybírá delegát z řad členů nezařazených v mysliveckých spolcích, těch je na našem okrese celkem 136, tento delegát tedy disponuje poměrně silným volebním hlasem. Ze 14 delegátů bylo voleno 11 členů do Okresní myslivecké rady. Šest členů bylo zvoleno z původní rady a z té i vzešel nový předseda OMS Strakonice Miloš Vondrášek, kterého jste v minulosti mohli potkávat jako organizátora trubačského plesu ve Strakonicicích a jako trubače na všech akcích OMS Strakonice.
Jeho původní pozice, tedy předsedy kulturní komise se ujal nový člen rady Bc. F. Samec. Dalšími členy rady jsou: předseda kynologické komise M. Blatský, zástupce chovatelů národního plemene Český fousek a osvědčený kynolog, předseda střelecké komise L. Vlas, předseda ekonomické komise Ing. L. Kroupa, předseda myslivecké komise a zároveň 1. Místopředseda J. Božka, předseda organizačně právní komise L. Hořejší. Dalšími členy rady s neméně důležitou pozicí jsou P. Čech, J. Havlan, Ing. P. Šťastný a P. Pěsta. V tomto složení bude se bude rada scházet a starat o chod OMSu v následujících 5ti letech. Nezbývá než jim popřát mnoho zdaru, trpělivosti a úspěchů v tomto volebním období a upřímné Lovu Zdar! Při odpočinku a čištění vlastních myšlenek v myslivecké praxi a procházkách lesem.

Hana Hejduková, 
jednatelka OMS Strakonice